بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاملي بر پديده تكدي و ريشه هاي آن در ايران با تاكيد بر كاركرد دستگاهها و سازمان دولتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمود حاجيان مطلق كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: تكدي گري مسئله اي است كه گر چه در تمامي طول تاريخ گذشته جوامع بشري وجود داشته ليكن حسب عوامل مختلف در هر جامعه از گستردگي ،تنوع و ابعاد متفاوتي برخوردار است.همانطوري كه آسيب هاي اجتماعي به دلايل مختلف بوجود مي آيند و عوامل مختلف فرهنگي،سياسي اجتماعي و اقتصادي نقش بسيار مهمي در بروز آسيب ها دارند پديده تكدي گر نيز از اين قاعده مستثنا نيست و از ديرباز به عنوان يك معضل اجتماعي مورد توجه حكومتها بودهاست كه متاسفانه عليرغم توجه به مشكل اين پرسش همچنان باقي است واكنون اين سوال مطرح است ه چرا با توجه به امكانات غني در كشور،فرهنگ ديني ،اعتبارات كلان روز به روزبه تهداد متكديان افزوده مي شود.علت تكدي گري چيست و چگونه مي توان با اين معضل مقابله كرد؟ پديده تكدي از ابعاد مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي به دلايل ماهيت پيچيده آن موردبررسي و ارزيابي قرار گرفته است از تكدي گري تعاريف گوناگون به عمل آمده كه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است از تكدي گري تعاريف گوناگون به عمل آمده كه ذيلاً بههر تعريف كه از جامعيت و مقبوليت بيشتري برخوردار است اشاره خواهد شد.متكدي فردي است كه معمولاً در ملائ عام از افراد غير آشنا درخواست كمك مالي دارد.به عبارت ديگر متكدي فردي است كه متاعي از مردم درخواست مي كند حال آنكه اعضاي جامعه مسئوليتي حقوقي در تامين معاش وي ندارند.متكدي سربار و معضل جامعه است و بدون توسل به شيوه هاي مقبول اجتماعي سعي دارد به هدف خودش كه همانا تامين روزي مي باشد دست يابد. در اين مقاله روش توصيفي - تحليلي به منظور تبيين شده پديده تكدي گري مورد استفادهقرار گرفته است.در اين گزارش ضمن بررسي علل تكدي گري،مرور كلي بر اقدامات و فعاليتهاي به عمل آمده در سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد رسيدگي و ساماندهي به امور متكديان و نحوه ساماندهي آن در چند كشور جهان وضعيت آماري متكديان،نمودار تحليلي علل تكدي و همچنين علل عدم موفقيت و ناكامي در اجراي برنامه هاي دولتشده است.در مجموع بهترين ريشه هاي پديده تكدي و دريوزگي را در بستر اقتصادي جامعه مي توان يافت و عدم تامين حداقل معيشت مورد نياز آحاد جامعه موجب مي شود كه تعدادي از شهروندان جامعه در گرداب فقر به قهقراي تكدي كشيده شوند.ساختار فرهنگي جامعه و باورهاي سنتي ومذهبي نيز شرايطي را فراهم مي آورند كه افراد تنبل و تن پرور كه پايه هاي ارزشي و اخلاقي متزلزل دارند نسبت به تكدي احساس ناخوشايندي نداشته باشند.از ديگر ريشه هاي تكدي مي توان سست شدن بنيان خانواده،عدم تحقق عدالت اجتماعي،نبود ساختارهاي لازم در جهت تامين اجتماعي،مهاجرت بي رويه به شهرهاي بزرگ،جنگ و در گيري هاي منطقه اي،پايين بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه و گسترش شكاف طبقاتي اشاره نمود. پيشنهادات:-مطالعه جامع در خصوص علل و عوامل تكدي و ارائه راه كارهاي اجرايي و عملي به مسئولان،-برآورد آماري از وضعيت متكديان در كشور به منظور برنامه ريزي اصولي واساسي ،-استفاده از توان علمي و اجرائي و موسسات غيردولتي و مردمي براي ساماندهي متكديان ،-اقدام ائمه جمعه و جماعات در توجيه مردم در بازداري افراد از كمك به متكديان،-ايجاد كارگاه هاي اشتغال و حرفه آموزي توسط كميته امداد امام (ره)سازمان بهزيستي و وزارت كار و امور اجتماعي،-تهيه و پخش گزارش و فيلم ،سريال،ميان پرده،تيزرهاي تبليغاتي آموزشي ومذهبي از طرف سازمان صدا و سيما رسانه اي علمي و محلي براي آگاه كردن مردم و فضاسازي و مقابله فرهنگي با تكدي گري،-اقدام درست دستگاهها و سازمانهاي متولي و ذيربط بر اساس شرح وظايف قانوني وسازماني خود،-هماهنگ كردن دستگاههاي مختلفبه منظور بالا بردن بازده ،-ايجاد اردوگاه كار به منظور به كار گماردن متكديان و درقبال پرداخت حقوق و تحت پوشش بيمه قرار دادن و مكان استراحت و غذا،-تعيين يك متوليواحد كه مي توان به سازمان بهزيستي و يا به شهرداري واگذار نمود،آگاه كردن مردم برجلوگيري از دادن كمك هاي مستقيم به اين گروه و جمع آوري كمك ها به طور صحيح و اصولي .  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.