بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بازشناسي مفهومي تكدي و اقدامات دولتي در ساماندهي آن و نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش اين پديده در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين كوچكيان فرد كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مشاهده روزانه افرادي كه در سطح پائين از شئونات زندگي انساني به تكدي مي پردازند وآشنايي از نارساييهاي موجود در قوانين و وظايف دستگاههاي اجرايي براي رفع اين معضل،همراه با اعتقاد به توانايي گروههاي تشكيل يافته مردمي براي رفع آن در تمامي مراحل موجد طرح اين مقاله مي باشد. تكدي پديده اي است كه با عوامل متعدد اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي در سطح خرد و كلانمرتبط است به واقع شبكه اي از عوامل پيچيده و در هم تنيده بر اين متغير اثرگذار است،لذا مدل عللي خاصي به تنهايي تبيين كننده آن نيست.با اين وجود تكدي گري در پهنه روابط متقابل و تعاملات اجتماعي افراد كه به سخن((دوركيم))ناشي از عدم رشد عام و فراگير تقسيم كار و تمايز پذيري نقش هاي اجتماعي است پديدار مي شود.چرا كه رشد ناموزوناحراز فرصتهاي شغلي در جريان تقسيم كار مانع از جذب گروه ضعيف تر در فعاليت اقتصاديسالم مي شود.از سوي ديگر شالوده اساسي زندگي در همبستگي اجتماعي معنا مي يابد كه با پس زمينه هاي تاريخي،مذهبي و فرهنگي به عنوان عوامل ذهني و عيني موجبات غيرخواهيدر ديگران مي شود كه در كمك بلاواسطه به متكدي تجلي مي يابد.نقش گروههاي واسط در دروني كردن برخي علايق جمعي موجب مي شود تا گروهها و انجمنهاي ثانوي داوطلبانه،همچونبستري براي نهادينه كردن علايق خاص و فردي عمل نموده و آن را به علايق جمعي و گروهيپيوند بزند. اين پژوهش بر اساس تجربيات اجرايي و مشاهدات و نيز مراجعه به كتب و مدارك مكتوب درخصوص تكدي و به روش مطالعه اسنادي و كتابخانه اي حاصل آمده است.در بخش نخست با استفاده از اسناد،گزارشات و كتب ،همچنين مشاهدات و يافته هاي مولف،عوامل موجده در جامعه مورد نقد و بررسي واقع شده و در بخش دوم با توجه به قوانين موضوعه،وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي در خصوص متكديان مورد ارزيابي قرار گرفته و اقدامات در مبارزه با تكدي نقد شده است.در بخش سوم سازمانهاي غير دولتي به عنوان بهترين گزينه در رفع پديده تكدي مورد ارزيابي واقع شده است.با بيان ماهيت تكدي و انواعآن و تبيين نقش و جايگاه دستگاههاي دولتي در برخورد با اين پديده و توضيح مشكلات درون دستگاههاي دولتي در رفع آن كه مانع از پرداخت صحيح به موضوع و تمشيت امور مربوطبه تكدي مي شود.براي رفع نارساييهاي موجود در زمينه برخورد با اين پديده با توجه به نوع وظايف و ماهيت،براي تكدي گري در اين گونه فعاليتها دستگاهها و سازمان هاي دولتي مناسب تشخيص داده نمي شود و در عوض به عنوان راه حل جايگزن،سازمانها و نهادهاي غير دولتي به عنوان يك نهاد اجتماعي با قابليتهاي بسيار پيشنهاد مي شود تا تصدي كليهمراحل مربوط به پيشگيري و رفع تكدي و التيام آلام آن در جامعه و ارشاد متكدي را برعهده گيرند و دستگاههاي دولتي و عمومي امر نظارت و هدايت اين انجمن را عهده دار شوند.گسترش پهنه روابط اجتماعي يكي از مكانيسم هايي است كه مي تواند به ايجاد حس فعاليت نهادمند مشترك در قالب سازمانهاي غير دولتي كمك كند و از اين طريق افراد را قادرنمايد تا تعاملات اجتماعي خود را متوجه نابسامانيها نموده و براي رفع اين مشكلات از جمله تكدي چاره انديشي كنند. پيشنهادها:در امور جزيي،تعريف وظايف در تمام انواع سازمانها و نهادهاي غير دولتي بطوري كه دولت نقش ارشاد،هدايت و نظارت بر اين انجمنها در امر برخورد با تكدي را عهده دار شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.