بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تكدي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): باقر ساروخاني استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: تكدي جهات آسيبي بسيار دارد.از جمله آنكه چهره شهر را کريه مي نمايد.از اين رو بعدمحيط شناختي دارد.در اكثر موارد،تكدي بعنوان پوششي براي فحشائ و انوع جرايم عمل ميكند.بدرست بسياري آن را يكي از بارزترين شاخصها براي توسعه نيافتگي جامعه مي دانند.در صورت افزايش ،خود تسري پذير است و موجبات بروز خودافزائي را فراهم مي آورد و آنزماني است كه به حوزه ارزشها وارد شود و هر ارزش معطوف به كار ،توليد ،خلق و آفرينشرا تخريب كند،در آن صورت،تكدي نه تنها عار نيست بلكه خود نوعي زرنگي و هوشمندي تلقي مي شود.در چنين شرايطي،جامعه از سرچشمه هاي خلاقيت باز مي ماند،دچار كرختي مي شودو بزرگترين سرمايه جامعه ،يعني انسانها،بجاي آفرينش،خود سربار جامعه مي شوند. تحقيق در باب تكدي با نگاه كل گرائي آغاز گرديد،بر اين اساس ،هر واقعيت ،از جمله تكدي ،در منظومه هاي اجتماعي جاي مي گيرند و در اين كليت هاي پوياي تفاضلي قابل شناخت و تبيين هستند،بر اساس انديشه و ديدگاه كل گرايان،واقعيات در عمل همچون عناصري هستند كه جز در درون فضاهاي اجتماعي معنادار نيستند.بنابراين،هر كوشش در انتزاع هر واقعيت غير قابل است،چون فضاهاي اجتماعي پويا،منحصر به فرد،تكرار ناپذيرند،واقعيات حيات اجتماعي نيز نسبي هستند.در درون اين چارچوي نظري ،واقعيت تكدي نه تنها چند بعديست ،بلكه چند علتي نيز هست.شناخت آن نيز ميان رشته اي است،يعني نيازمند همكاري چندينحوزه دانش است.با اين ديدگاه،مي كوشيم تا از يكسو جايگاه تكدي را در اين كليت هاياجتماعي بازيابيم،از سوي دگر،با ترجمانمحدودتر فرهنگ بعنوان مفهومي كه عناصر غير مادي ارزشي را در بر مي گيرد،سعي مي كنيم تا ابعاد غير مادي تكدي را بشناسيم و تاثيرآنان را بر واقعيت مورد سنجش قرار دهيم مي پذيريم ،تكدي بعنوان جهان خرد(microcosm)در درون جهان كلان اجتماعي (macrocosm)،خود چندي بعدي و چندين ساحتي است،ليك ،در اين پژوهش ساخت فرهنگي ،(در معناي اخص مفهوم)تبلور مي پذيرد.مي خواهيم بدانيم تا چهحد تصميم به تكدي از ابعاد فقر فرهنگي منعبث مي شود. پژوهش در باب تكدي ،نيازمند روشهاي كيفي است.در اين پژوهش كوشش گرديد تا ضمن بسط تحقيق تا مرز پوشش جامعه آماري در سطح تهران ،در هر برهه بر ابعاد ژرفايي،ذهني و كيفي پديده تاكيد بيشتر گردد،تا آنجا كه در پايان ،به تك نگاري پرداخته شد،تا واقعيت،زنده ،پويا و در تمامي ابعاد ديده شود. در پرتو نظريه معطوف به شناسايي كليت هاي پويا ملاحظه مي شود كه تكدي درهر جامعه از عوامل خاصي منبعث مي شود و تصويري ويژه مي پذيرد.آنجا كه ميزان فقر بالاست و فقرتا مرزهاي استيصال پيش مي رود،تاثير فرهنگ(در معناي خاص)كاهش مي پذيرد و به همان نسبت به كليت فرهنگي (در معناي عام)با ارتقائ اعاد مادي قرين است،تكدي نيز در معناي اخص كلمه فرهنگي مي شود و آنجاست كه عقايد،ارزشها و تصوير دروني از خود در گرايش بهتكدي نقش اساسي ايفا مي كنند،در جامعه مورد مطالعه درين تحقيق(تهران)كه انسانها اغلب در وراي مرزهاي استيصال محض جاي دارند،تبيين تكدي در لواي مفهوم خاص فقر فرهنگيصورت پذير است شاخصهاي بسيار دال بر آن هستند:از جمله آنكه ،متكديان در بي سوادي محض يا مرزهاي نزديك آن جاي مي گيرند،در حالي كه در حد 75% از توان كابرخوردارند:فقرآموزش آميخته با نوعي كرختي ذهني،گرايش به بازار تكدي را موجب گرديده است. پيشنهادها در حزوه هاي آكادميك:بررسي تصوير ذهني متكديان از خويشتن،تكدي و تسري پذيري ،يكي از ديگر تحقيقات ضروري در اين حوزه است. پيشنهادها در حوزه هاي اجرائي:با توجه به وسعت،پيچيدگي و حساسيت پديده ،از هر اقدام عاجل ،مقطعي ،آني و شكست پذير اجتناب شود.با توجه به تعداد عوامل تكدي،مبارزه باآن نيازمند بررسي جامع و فراگير پديده است،از هر نوع اقدام عاجل در حمله به معلول (تكدي)اجتناب كنيم و به شناخت علي پديده علت بپردازيم .درصد تربيت مددكاراني تخصصي برائيم تا موجبات بازگشت متكديان را به حرفه و مشاغل فراهم آوريم.و هر فرد را بعنوانيك پديده بصورت خاص مورد تحليل قرار دهيم .در هر سال ،روزي به نام ((احيائ تنگدستي)) در نظر بگيريم و آن را دستمايه بازشناسي ارزشيابي سياستها و طراحي مجدد برنامه ها قرار دهيم.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.