بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روسپيگري در ايران پنهان و فاقد پارادايم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميد مقدس فرد كارشناسي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فحشا در ايران ،پديده اي سيال،داراي ساختارهاي پنهان و در بررسي ها ،فاقد پارادايم(بومي)است. ديدگاههاي بررسي كننده و مدعي ارائه راه حل،دچار فقر تئوريك در زمينه مسائل روسپيگري هستند.بررسي كنندگان نيز بيشتر در اين باره به نگاههاي حقوقي و ديدگاههاي جرم شناسانه،گرايش دارند.نظام كيفري بهترين راه حل مسئله فحشائ تلقي مي شود.افكار عمومي نيز بر اثر تابوها،اسطوره ها وعرف،اسير واپس زني و تقبيح،و در نهايت پذيرشمنفعلانه و كارپذيرانه يكي از گسترده ترين كج رويهاي اجتماعي است.فحشائ پديده اي اجتماعي تقسيم پذير بر لايه هاي متعددي است.روسپيگري دختران جوان،فحشائ از نظر ساختار(اقتصادي)يك ((بازار)) است.كه كنشگران آن،خارج از مكانيسم هاي نظارت رسمي ،از گونهاي عرف خرده فرهنگ گرايانه،در تعيين نوع تعامل ،مدت نرخ پيروي مي كنند كه به گونه اي نامتفاوت از خصائل شخصي افراد و ((عرف بازار )) تاثير مي پذيرد.بازار روسپي گري،شبه سيستمي دو قطبي است كه بخصوص ،قلب متقاضي آن،در هيچكدام از بررسي هاي كنوني ،نهبه شكل تحليلي و نه ميداني،مورد بررسي قرار نگرفته است.اجزائ اين بازار عرضه كننده،متقاضي،واسطه ها و نحوه نظارت عرفي هستند كه به شكلي ناهمگن در گروههاي سني،جنسي،در محلي مختلف،پراكنده شده اند.اين بازار مانند جامعه كل ،در معرض نوعي جهاني شدن قرار گرفته است.قاچاق زنان به خارج ،مهاجرت داخلي زنان،پورنوگرافي(مجلات سايتهاي اينترنت )،فيلمهاي قابل دريافت از ماهواره ،شبكه هاي خريد و فروش پنهاني محلي و تداخل فرهنگي بر اثر مهاجرتهاي كوتاه مدت و يا دائم به خارج(مخصوصاً كشورهاي خليج)از اجزاياين بازار هستند. روسپيگري ،پديده اي متناسب با ايستارها و مقتضيات جامعه مرد سالار است و به شدت از اسطوره ها،نقش جنسيتي و مختصات روانشناسي اجتماعي،متاثر است.همچنين فقر و نابرابري،اعتياد ،خشونت خانگي،بي نظمي وبحران هويت،نابرابريهاي جنسيتي،بسته بودن فضاي اجتماعي در يك رشته كنش و بر هم كنش،روسپيگري را تغذيه مي كنند.نظارت رسمي به ايجاد نظام كيفري و خشونت قانوني اكتفا مي كند.در حاليكه ايجاد نظام تامين اجتماعي و ساختارهاي حمايت كننده و گونه هايي از اتحاديه هاي بازپروري و كاريابي مي تواند گروههاي زنان،دختران و كودكان درگير را از بازار فحشائ منفك نمايد. بهداشت و فراگير شدن بيماريها نيز به همان اندازه از شمول نگاه اجتماعي بيرون مانده است.هنوز هم آمار قطعي از شيوع ايدز،هپاتيت و بيماريهاي سنتي مقاربتي در دست نداريم.فحشائ به ((درمان)) نيازمند است.پس به نگاهي آسيب شناسانه و بهداشتي احتياج دارد.نگاههاي اخلاقي و پليسي،مدتهاست تاثير و كارايي خود را از دست داده اند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.