بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روسپيگري در محله غربت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد خراطها كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: محله غربت،محدوده اي در شرق منطقه 4 به دليل كولي نشين بودن به اين نام خوانده شدهو به علت فراواني ارتكاب به جرايم و مواد مخدري ((جزيره)) نام گرفته است.اولين ساكنان محله را غربتي ها تشكيل داده و اندك اندك با نفوذ خود به اين محل مقدمات هجوم وتراكم غربتي ها در محله را فراهم آورند.در بيان وضعيت اين محله بايد گفت:محيطي سرشار از انحرافات و ناامني،محيطي نابسامان و آشفته كه نه داراي ثبات فرهنگي متناسب باارزشهاي انساني و نه داراي تشكيل فضايي،كالبدي و بهداشتي مناسب است.درگيري ونزاع،چاقوكشي،زورگيري،غارت،تاراج،فحش و ناسزا،سرقت ،محموله،باجگيري،رشوه،حضور اراذل و اوباش،اعتياد،ولگردي،خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي ،مزاحمت ،سرقت،فروش كالاهايمسروقه،جرائم جنسي،بيماري و...سيماي محله غربت را ترسيم مي كند. روسپيان محله غربت را بطور كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد:-روسپي هاي غربتي ساكن محله غربت،كه كولي بوده و داراي خصوصياتي هستند نظير:كمتر معتاد هستند يا قبح انجام اعمال انحرافي در آنها فرو ريخته،هنگام روسپيگري سرپرست خانوار آنها به دلايلي چون اعتياد،طلاق،زنداني بودن يا فراري بودن خانواده را متزلزل كرده،در كنار فرايند روسپيگري در صورت امكان به انجام فعاليتهاي انحرافي از جمله زورگيري،سرقت از داخل اتومبيل هم مي پردارند.-دسته دوم روسپي هاي غير غربتي محله غربت كه داراي دو منشا’ عمده هستند:فرار از خانه و اعتياد .روسپيان با منشائ اول با مشكل سرپناه و اختفائ مواجه بوده و دسته دوم با مشكل تامين هزينه اعتياد كه براي رفع آنها به مرور در معرض اعتياد بيشتر،بيماري و فرسايش ظاهري و باطني قرار مي گيرند.در حقيقت،اعتياد و بي سرپناهي مهمترين مانع در فرايند برون رفت اين افراد از محله است. بررسي وضعيت انحرافات و آسيب هاي اجتماعي در محله غربت با روش تحقيق ميداني و با تكيه بر ابزار مشاهده همراه با مشاركت انجام شده است.طراحي ابزارها از سال 1373 آغازو همواره به موازات تغييرات حاصله در ميدان تحقيق ،ابزارها بازنگري و تغيير داده شد.جامعه آماري را افراد ساكن در محله غربت مشهور به خاك سفيد در شرق تهران تشكيل ميدهد. محله غربت در تاريخ 6 اسفند ماه 1379 توسط نيروي انتظامي مورد تخريب قرار گرفت.تخريب محله با پيامدهاي مختلفي مواجه بوده است:برهم خوردن نظام محله اي،بر هم خوردن امكان نظارت و كنترل رسمي بر غربتي ها،دشوار شدن فعاليتهاي مددكاري،توسعه دامنه فعاليتهاي غربتي ها در مشاغل انحرافي جانشين،توسعه دامنه فعاليت هاي انحرافي در مراكز ديگر ،ايجاد امكان كاريابي جوانان بيكار و معتاد در مشاغل انحرافي در مراكز جديد توسعه يافته،افزايش قيمت و ناخالص ترياك و كاهش نسبي قيمت و افزايش قطعي ناخالصي هروئين و سوق يافتن معتادان به مصرف هروئين،بروز مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف ناخالصي موادمخدر،آواره شدن پناهندگان به محله غربت و بروز آشفتگي هاي فراواني در سرنوشت آنان،تغيير رفتار روسپيان غربتي و غير غربتي و آسيبهاي متعدد ديگر. با توجه به پيامدهاي تخريب اين استنتاج قابل حصول است كه تخريب محله غربت موجب پراكندگي و سرايت انحرافات ساير محلات و مناطق شهري گرديده است و به دليل عدم همسوييبرنامه كالبدي تخريب با برنامه هاي فرهنگي و كاهش تقاضا ،متقضيان سراسر حوزه نفوذ محله غربت همچنان متقاضي مانده اند.و لذا بواسطه ايجاد زمينه هاي اشتغال در مشاغل انحرافي جوانان بيشتري كه مواجه با بيكاري و اعتياد بوده اند،جذب بازار انحرافات شدهاند.از سوي ديگر تخريب موجبات بروز تغيير رفتار غربتي ها و غير غربتي هاي موجود دربازار انحرافات را فراهم كرده است.تغييرات موجب گسترش دامنه فعاليت انحرافي و نفوذفقر و بيماري به لايه هاي دروني تر رفتار اين گروه ها شده است. برخي از گروه هاي فعال در محله غربت از جمله روسپيان با اوضاع آشفته اي روبرو هستند كه شرايط فعلي آنان را مبدل به پناه جو و مددجو ساخته است.برخي از فعاليتهاي انحرافي چون مواد مخدر پس از تخريب در مسيرهاي خاص و حوالي محوطه تخريب شده مجدداً احيائ و راه اندازي شده است.لذا چند راهكار پيشنهاد مي شود.-بررسي نظرات صاحبنظران درمورد راهكارهاي موجود وتجزيه و تحليل آنها -تجمع غربتي ها،پيگيري سياست هايي كه موجب تجميع غربتي ها و ايجاد امكان كنترل و نظارت اجتماعي،احياي نظام محله اي با مددكاري را فراهم مي كند.-پيگيري متعهدانه و پشتوانه هاي رسمي و قانوني جهت مددكاري اجتماعي اين گروهها-تحت پوشش بيمه قرار دادن اين افراد از جمله تدابير توانمندسازي محسوب شده و فرايند ورود ايشان به محيط مددكاري اجتماعي را تسهيل مي كند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.