بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مطالبي پيرامون فقر و اثرات آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمود كبيريان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: عوامل گوناگوني ممكن است باعث ايجاد فقر مادي گردد كه در طبقه بندي ذيل به چند موردآن اشاره خواهد شد : 1- عوامل بازدارنده طبيعي نظير خشكسالي ، حرارت ، برودت مفرط هوا 2- عوامل فرهنگي مانند ناآگاهي ، جهل 3- عوامل سياسي همچون استعمار، استثمار، سلطه جوئي 4- عوامل اجتماعي مانند عدم عدالت و نابرابري اجتماعي 5- عوامل اقتصادي نظير كمبود منابع طبيعي در بررسي روشهاي فقرزدائي دراستان بوشهر توجه به امور كشاورزي در اولويت قرار داردكه متاسفانه فقر منابع آبي بعلت غير قابل شرب بودن آب رودخانه هاي موجود دراين منطقه موجب اختلال درامر كشاورزي را مي نمايد و جهت رسيدن به اين هدف ( پرداختن به امور كشاورزي با قيد اولويت) مستلزم حفرچاههاي عميق متعدد و تعبيه دستگاههاي آب شيرين كن مي باشد كه هزينه هاي گزافي را در بردارد، ودر نهايت بازده متناسب با سرمايه گذاري هزينه شده را ندارد از طرفي وجود روستاهاي پراكنده با جمعيت قابل در شرايطاقليمي خاص بهيچ روي مطلوب و منطبق با موازين اقتصادي نمي باشد. بنابراين منطقي آن است كه كشاورزي در قالب شركتهاي سهامي زراعي دنبال شود و نسبت به ادغام قريه ها در ده و دهات در دهستان و دهستانها در بخش اقدام جديد بعمل آيد. روش ديگر فقرزدائي دراين استان بهره برداري از دريا وايجاد صنايع سنگين و سبك و جذب نيروهاي بيكار است صرف نظر از بررسي روشهاي فقرزدائي در سطح استان و به دور از تعصبات قومي و محلي، فقرزدائي درابعاد مختلف و در مقياس گسترده تر مستلزم سياست گذاريدر سطوح بالاي كشور خواهد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.