بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شناختي رفتاري و اجتماعي كودكان خياباني با كودكان شبانه روزي شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا صالح , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شناختي،رفتاري و اجتماعي كودكان خياباني با كودكان شبانهروزي شهر تهران موضوع مورد بررسي مقاله است.هدف مقايسه ميان اين كودكان بوده است.كودكان فقيرداراي خانواده يا بدون خانواده كه در خيابان ها،ايستگاه اتوبوس،راه آهن ومراكز تجاري زندگي مي كنند بخشي از جامعه شهري محسوب مي شوند كه تاريخچه آن به انقلاب صنعتي باز مي گردد.طي دودهه اخير بويژه در راستاي تحول كشورها،شهرنشيني منجربهرشد كودكان خياباني شده است.(بوس،1994).كودكان خياباني با فقرشديد و تجربه مجموعه خطراتي مواجه هستند كه اثر مخربي بر سلامتي آنها دارد.آنان با گرسنگي و تغذيه ضعيف،مشكلات بهداشتي ،فقدان سلامتي رواني،تاخيرهاي تحولي،مشكلات روان شناختي و عدم پيشرفتتحصيل مواجه هستند.(رافرتي 1991)اين پيامدهاي ((بي خانماني)) با ديگر پيامدها،زنجيره اي را تشكيل مي دهند و هنگامي كه نيازهاي تغذيه كودكان برآورده نشود رشد تحت تاثير قرار مي گيرد(جاهيل،1987) و سلامت جسماني خطر مي افتد(آكر و همكاران1987)،بهداشترواني به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد(دي نايك،1985) و عملكرد تحصيلي افت مي شود.(گالر،1984) باسكوك و همكاران ،مهمترين مشكلات رفتاري،روانشناختي و تحولي كودكان را فراخناي توجه كم،اضطراب جدايي،گوشه گيري،پرخاشگري،اختلالات خواب،تعاملات اجتماعي ضعيف،تاخير در تحول حركتي،كلامي و زباني مطرح كرده اند.در زمينه موضوع پژوهشگران مختلفي چون بوس،(وتالو) استوارت،گرانت و ... در زمينه ابعاد گوناگون كودكان خياباني تحقيقاتي انجام داده اند. وضعيت زندگي كودكان به لحاظ ويژگي هاي رشد شناختي،رفتاري و اجتماعي متغير وابسته بوده كه با متغيرهاي جنس،سن و سطح تحصيلات به عنوان متغير كنترل در رابطه قرار گرفتهاند جامعه آمادري اين پژوهش كودكان خياباني شهر تهران ساكن در خانه سبز با جمعيتيحدود 2000نفر كودكان شبانه روزي مركز شبانه روزي شهرتهران با جمعيتي حدود 2500 نفرهستند.از هر مجموعه دو گروه 30 نفري به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.ابزارهاي مورد استفاده از گردآوري اطلاعات،آزمون هوش وكسلر كودكان،آزمون رشد اجتماعي وانيلند و آزمون مقياس رفتار سازشي لمبرت بوده است.براي تحليل نيز از آزمون مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار گروهها در سطح توصيف و آزمون براي معناداري ميانگين ها در سطح استنباطي استفاده شده است. در پاسخ به پرسش اول تحقيق آيا بين كودكان خياباني و شبانه روزي از لحاظ ويژگي هايشناختي تفاوت معنادار وجود دارد؟نتايج حاكي است در سطح هوشبهر كلي ،نمرات كودكان شبانه روزي با نمرات كودكان خياباني تفاوت معنادار وجود دارد.در خرده مقياس هوشبهر كلامي نيز تفاوت بدست آمده معنادار بوده است.در خرده مقياس هوشبهر غير كلامي نيز معناداري تاييد شده است.پس در زمينه هوشبهر و توانايي شناختي كودكان خياباني با نتايجوايتمن و همكارانش تاييد مي شود.در زمينه پرسش دوم درباره تفاوت كودكان خياباني و شبانه روزي نتايج بدست آمده بيانگر تفاوت معنادار بين دو گروه است كه كودكان خياباني از نظر رفتاري با مشكلات فراواني روبرو هستند.پرسش سوم آيا بين كودكان خياباني وشبانه روزي از لحاظ ويژگي هاي اجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد؟نتايج حاكي از وجودتفاوت معنادار بين دو گروه است و كودكان شبانه روزي در وضعيت بهتري نسبت به كودكانخياباني قرار دارند. با توجه به اينكه كودكان خياباني نسبت به كودكان شبانه روزي با مشكلات بيشتري در زمينه هاي شناختي،رفتاري و اجتماعي مواجه هستند بايد به نقش داشتن سرپناه و استفادهاز خدمات مستقر در مراكز شبانه روزي توجه كرد.استفاده از خدماتي چون مربي،محل خواب،تغذيه مناسب،امكانات آموزشي ،خدمات مشاوره اي و ...بسيار ضروري است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.