بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به وضعيت كودكان خياباني در ايران و علل و عوامل آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تهمينه شاوردي مربي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از آسيبهايي كه به صورت جدي جامعه ما را تهديد مي كند گسترش روز افزون كودكان خياباني است كه به دلايل مختلف بخشي يا تمامي اوقات خود را در خيابانها سپري و عمدتاً از طريق تكدي،بزهكاري و شغلهاي كاذب و فصلي امرار معاش مي نمايند. در اين مطالعه سعي مي شود از ديدگاه ((بي سازماني اجتماعي)) به اين پديده پرداختهشود و ضمن بررسي علل آن،برخي از مسائل اين كودكان همچون مسئله آموزش،بهداشت،اشتغالو ...مورد مطالعه قرار گيرد.از اين منظر،ديگر علت مسائل ومشكلات اجتماعى،ضعف هاي اخلاقي افراد محسوب نمي شوند،بلكه بيشتر سيرت اخلاقي اجتماع و بي كفايتي خود مقررات اجتماعي است كه ايجاد ناهماهنگي و عدم كنترل مي كند و بايد مورد بررسي سرزنش قرار گيرند.پديده كودكان خياباني پيش از آنكه برخاسته از خانواده هاي ناسالم و تربيتي ناهنجار باشد متاثر از ساخت بيمار گونه جامعه است. ((كودكان خياباني ))معمولاً به كودكان و نوجوانان زير 18 سال كه به طرق مختلف در خيابانها مشغول زندگي هستند اطلاق مي شود.تعداد تخميني كودكان و نوجوانان در جهان بين 30 تا 170 ميليون نفر در نوسان هستند.عدم امكان دستيابي به ميزان دقيق كودكان خياباني عمدتاً به خاطر زندگي پنهاني ،جابجايي آنان ومتغير بودن تعداد آنان در زمانهايمختلف است. افزايش ميزان كودكان خياباني در سالهاي اخير نه تنها تهران بلكه شهرهاي ديگر منجمله شهرهاي زيارتي مشهد و قم را نيز در برگرفته است،كه علت اصلي آن زيارتي بودن اين شهرهاست. عوامل موثر رشد پديده: بدرفتاري والدين يا پدر ومادر خوانده،مهاجرت هاي دسته جمعي،عدم انطباق روستائيان با شهر ،افزايش هزينه ها،كمبود فرصت هاي شغلي و وجود اختلافات خانوادگي .سياستها عمدتاً در راستاي بازگرداندن كودكان به چرخه محيطي زندگي خانوادگي يامسكن است.در حاليكه بسياري از اين كودكان آموزش بزهكارانه را فراگرفته و يا سرپرست مناسبي براي حمايت و انتقال به خانواده ندارند. راهكارها 1- ايجاد درك و شناختي صحيح از رفتار كودكان و نوجوانان در سنين مختلف. 2-گسترش چتر آموزش كودكان در مناطق محروم و اتخاذ سياست هاي مناسب جهت ايجاد عزم ملي در اين زمينه و ايجاد زمينه هاي مناسب براي امكان ادامه تحصيل شاغل. 3-ادغام فعاليت هاي رفاهي برخي سازمانهاي حمايت كننده در زمينه رفاه اجتماعي همچونسازمان بهزيستي كميته امداد. 4- تدوين قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق كودكان. 5-تحويل كودكان رها شده،بد سرپرست يا بدون سرپرست به خانواده هاي مناسب و نظارت برنحوه آموزش و تربيت آنها. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.