بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: علل و پيامدهاي بهداشتي و راهكارهاي آن در دختران بزهكار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصوره جمشيدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پديده فرار دختران از خانه كه در سالهاي اخير روندي فزانيده داشته است،آسيبهاي اجتماعي محسوب مي شود.اين پديده ،معلولي چند علتي است كه ريشه آن را مي توان در فقر اقتصادي ،طلاق،جداييهاي عاطفي والدين ،رفاه و آزادي بيش از حد،تعرض جنسي توسط اطرافيان،اعتياد،شكاف بين نسلها و اختلافات فرزندان و والدين جست. دختران دانش آموز به دليل فشار خانواده،كنترل شديد و محدوديت در معاشرت با دوستان،بيشتر از پسران دست به فرار مي زنند ودر صورت فرار،و اغلب به خانه دوستان خود،پاركها و اماكن عمومي پناه مي برند.از سوي ديگر،اين دختران به علت شرايط سني،بلوغ جنسي وگرايش به خودنمايي و جذب و جلب جنس مخالف،زمينه مساعدي براي انحراف و فساد اخلاقيدارند.يكي از مهمترين خطرهايي كه اين گونه دختران را تهديد مي كند،ابتلا به بيماريهاي مقاربتي ناشي از ارتباط نامشروع آنها با جنس مخالف است. رشد جنسي دوران بلوغ ايجاب مي كند كه آموزشهاي لازم درباره بهداشت جنسي به نوجوانان و به ويژه به دختران داده شود تا آنها پيشاپيش از دگرگوني جنسي و عاطفي خود در دوران ياد شده آگاهي يابند و آماده برخورد منطقي و مناسب با آن باشند.صاحبنظران امورتربيتي و روانشناسان معتقدند كه براي پيشگيري از انحرافات و ناسازگاريهاي جنسي،آموزش مسائل جنسي دوران بلوغ ضروري است.البته،منظور از اين آموزشها،تشريح اعمال جنسي نيست،بلكه راهنمايي نوجوانان در رفتار و كردار آنها نسبت جنس مخالف،ايجاد علاقه ودوستي متقابل و جلوگيري از هرج و مرج و ناراحتيهاي جنسي است.علماي تعليم و تربيت معتقدند كه آموزش مسائل جنسي بايد در خانواده و توسط والدين انجام پذيرد.در اين ميان ،نقش مادران در پرورش شخصيت فرزندان و به ويژه دختران اهميتي خاص دارد. خانه،در كنار ديگر ويژگيها و كاركردهاي خود،نخستين مكان آموزشي كودكان و نوجواناناست و بايد چنان باشد كه روح تعادل و آرامش را در آنها ايجاد كند.در زمينه نقش خانواده و والدين در آموزش صحيح فرزندان و پيشگيري از انحراف آنها ،مي توان به آموزش وارائه اطلاعات لازم به نوجوانان درباره تغييرات جسمي،زيستي، جنسي،رواني و اجتماعي در زمانها مقتضي،آشنا ساختن نوجوانان (به ويژه دختران) با عملكرد دستگاه باروي،ايجاد مقتضي ،آشنا ساختن نوجوانان(به ويژه دختران)با عملكرد دستگاه باروري ،ايجاد فضاي امن محبت آميز و توام با احترام در خانواده ،واگذاري مسئوليت به نوجوانان متناسب با توان آنها،رفع تبعيض جنسي در خانواده رفع ترسها و نگرانيهادوران نوجواني ،فراهم ساختن فرصتها و امكانات لازم براي فعاليتهاي ورزشي،هنري و تفريحي سالم براي نوجوانان و ...اشاره كرد. همچنين ،جمع آوري و يا دست كم كنترل محيطهاي آلوده به فساد و انحراف،ايجاد فضاي مناسب براي گذران اوقات فراغت،افزايش و گسترش امكانات آموزشي ،حمايت قشر ضربه پذير وكم درآمد جامعه و آموزش و آگاه سازي مردم از طريق رسانه هاي جمعي،از مهمترين راهكارهاي اجتماعي رفع يا كاهش زمينه هاي آسيب پذيري نوجوانان و به ويژه دختران نوجوان است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.