بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي سياستهاي اجتماعي پيرامون كودكان والدين معتاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تقي دوست قرين , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مساله اساسي در اين طرح عبارت است از چگونگي برخورد با كودكان والدين معتاد توسط مسئولين و چگونگي مراقبت ونگهداري از آنان است.در اين راستا از يك طرف سياستهاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد و از طرف ديگر چگونگي اجرا و نقاط مثبت ومنفي آن مورد تحقيق قرار مي گيرد. رابطه ديدگاه جامعه شناسي و سياستهاي اجتماعي و اجرائي با بررسي تئوريهاي وبر،دوركيم،ماركس ومرتن مورد كنكاش قرار گرفته است.ديدگاه مرتن در مورد اينكه در جامعه بايدنهادهاي جانشين از قبيل سرويسهاي اجتماعي وجود داشته باشد تا وظايف و عملكردي را كه سابقاً در خانواده گسترده ارائه مي گرديد مطمح نظر قرار گيرد.سوابق پژوهشي تماماًبيانگر اين نكته است كه وجود والدين معتاد احتمال گرايش به سو’ مصرف مواد و ساير بزهكاريها توسط فرزندان را افزايش مي دهد. در اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت كودكان والدين معتاد در سراسر كشور از دو شيوهتحليل كمي و كيفي استفاده شد.به منظور تحليل كمي،پرسشنامه اي تهيه و توسط 560 دانشآموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصيلي تكميل گرديد. بطور كلي نتايج نشان مي دهد در حالي كه اين كودكان از مشكلات عديده اي رنج مي برند،تا قبل از دستگيري والدين آنها به هيچ وجه مورد توجه مسئولان مربوطه قرار نمي گيرند.علاوه بر آن،حتي پس از دستگيري فقط تعداد معدودي از اين خانواده ها تحت حمايت قرار مي گيرند.علاوه بر آن،حتي پس از دستگيري فقط تعداد معدودي از اين خانواده ها تحتحمايت قرار مي گيرند.از جمله مشكلات اين كودكان مي توان از عدم ارضا’ نيازهاي پايهو اساسي،وضعيت معيشتي بسيار نامناسب ،اجبار براي شركت در فعاليتهاي قانوني از جملهخريد و فروش مواد مخدر نام برد.در اين پژوهش وجود رابطه بين زندگي در خانواده داراي والدين معتاد و عدم رسيدگي و توجه به امور فرزندان و اعتياد كودكان در آينده موردتاييد قرار گرفت.در تحليل كيفي با استفاده از پرسشهاي باز و مصاحبه از مسئولين استانهاي مختلف كشور چنين به نظر مي رسد كه فقط يك چارچوب كلي قانوني و سياست كلي اجتماعي در رابطه با وضعيت كودكان وجود دارد كه در عمل ضمانت اجرائي و راهبردهاي عملي مشخصي ندارد.دستورالعمل واحدي براي شناسائي و معرفي اين كودكان به دادگستري و همچنينملاك مشخصي براي تصميم گيري در جداسازي و يا عدم جداسازي اين خردسالان وجود ندارد. در واقع قوانين و سياستهاي كلي براي برخورد با اين خانواده ها وجود دارد.ليكن ،چگونگي اجراي آن مشخص نيست.بعبارت ديگر سياستها و قوانين موجود داراي مشكلات اجرائي فراواني هستند به نحوي كه در عمل قابل اجرا نيستند و يا در مسير اجرا داراي محدوديتهاي بسياري هستند.با توجه به نتايج اين پژوهش و تجارب ساير شيوه هاي عملي براي برخوردبا اين خانوده ارائه گرديده است،تا شايد از دور باطل اعتياد در خانواده هاي دارايوالدين معتاد پيشگيري شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.