بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت كودكان خياباني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مصطفي جانقلي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در سطح جهاني كودكان بيشماري همه روزه به اشكال گوناگوني با ناگواريها و رنجها و فشارهاي روحي و رواني روبرو هستند.دنيائي كه بزرگسالان خلق كرده اند،آمادگي پذيرش ميليونها كودكي كه در آن زندگي مي كنند راندارد و حقوق طبيعي كودكان براي بقا’،رشد،آموزش و حمايت و حفاظت از او براي مشاركت در جامعه به نحو گسترده اي از سوي شهروندان ناديده گرفته ميشود.دنيا نمي تواند چشم به آينده اي روشن داشته باشد در حالي كه نيازهاي اوليه گروه بيشماري از ساكنانش برآورده شده و نبايد فراموش كرد كه فرداي روشن فردايي است كه بايد توسط مردان آينده يعني كودكان امروز ساخته شود. در سطح دنيا پديده كودكان خياباني يكي از مبرزترين برآينده سو’ رفتار و نبود پايگاه سالم اجتماعي و عدم رعايت و تامين نيازهاي اوليه كودكان است،اين پديده نوظهور نبوده و در هر جامعه اي كه به نوعي با آسيبهاي و ناهنجاريها دست به گريبان است وضعيت نابسامان بروز نموده و در بعضي كشورها با برنامه ريزي متوليان امور اجتماعي و فرهنگيرو به افول نماده است و وضعيت نابسامان بوجود آمده،بهبود بخشيده شده است و در برخيكشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم سير صعودي داشته است و در مواردي نيز غير قابل كنترل گرديده است. در اين بررسي كودكان خياباني به دو دسته عمده ساكن و مهاجر تقسيم شده اند و به لحاظ گذران امور پنج دسته اند،داراي مشاغل خياباني-داراي مشاغل كاذب-ولگردان و باجگيران -متكديان و گروه بزهكاران... مجموعه همين كودكان خياباني به لحاظ وضعيت سكونت داراي تقسيمات متفاوتند:كارتن خواب انفرادي،كارتن خواب گروهي،اتوبوس خواب قطار خواب وهتل خواب. دسته بندي كودكان خياباني از نظر وضعيت سرپرستي خود موضوع قابل توجه اي است:كودكانداراي والدين (خانواده)-تك سرپرست با مادر -تك سرپرست با پدر-تك سرپرست با مادر داراي ناپدري-تك سرپرست با پدر داراي نامادري-بي سرپرستي صاحب قيم -بي سرپرستي فاقد قيم. بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه علل خانه گريزي كودكان داراي سرپرست با كودكانتك سرپرست با هم متفاوت مي باشد.يعني در جائي كه خانه گريزي كودكان داراي سرپرست را معلول فقر عاطفي - تعداد زوجات-ترسي از تنبيه و مجازات توسط بزرگترها به واسطه انجام عمل ضد اجتماعي-ضعيف مشكل درسي-برخوردها و نگرشهاي متعصبانه عدم اعتبار والدينبا يكي از آنها و تمايل به استقلال فردي و تلاش براي اشتغال مي دانند.خانه گريزي كودكان تك سرپرست را نتيجه فشارهاي مضاعف سرپرستان نسبي ويا سببي داراي حق حضانت -خلا’ عاطفي -فاش شدن راز كودك در بين اهالي محل خصوصاً گروه همسالان و احساس حقارت دربين ساير اعضا’ شبيه خانواده قلمداد مي كنند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.