بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بيان كلي تر مفهوم فقر، علل و طرق مربوط به فقرزدائي وضعيت عمومي جهان در باب مقوله فقر و گرسنگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نوري قراجلو , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: 1- فقر در وجه اقتصادي بمعني عدم برخورداري از حداقل امكانات معاش ميباشد، فقري كهدر برخي از جوامع گريبانگير عده قليلي ميشد فقر موردي است و فقر ديگري كه همگي افراد جامعه بجز عده معدودي دچارآن هستند ناشي از فقر فيزيكي يا محروميت از نعم و مواهبطبيعي است. يكي از علل فقر استثمار است متخصصين تعليم و تربيت علت فقر را به عدم وجود يك سيستم آموزشي مطلوب نسبت مي دهند. متخصصين اداري نيز آنرا ناشي از فقدان يكسيستم اداري كار آمد مي دانند. عده اي ديگر عقب ماندگي اقتصادي و وجود فقر در روستاها و پذيرش روحيه تسليم در مردم اينگونه كشورها را از ديگر علل مي دانند. دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد كه يكي مبارزه با روحيه سازش پذيريمردم با فقيري مي باشد. و دوم تسهيل راههاي گريز از فقر مي باشد. اين دو رشته اقدامات بطور عميقي بهم وابسته اند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نه تنها قابليتتوليدي زمين بلكه قابليت توليد نيروي كار بطور بارزي پائين است. لذا يكي از انگيزههاي كشورهاي در حال توسعه در صنعتي كردن خود با انتقال نيروهاي كار عاطل و نيمه عاطل بخش كشاورزي به بخش صنعتي است كه نقشي در فقرزدائي دارد و نكته ديگر در مبارزه بافقر تحديد مواليد درتوده ها باروري در سطح بالاي 3% عملي كردن قوانين اداري و اصلاحات دستگاه اداري، سركوبي فساد و سوء استفاده ايجاد انضباط اجتماعي مي باشد. در بررسي استراتژي توسعه مي بينيم كه نيازهاي اساسي ارزش و اعتبار زيادي دارند كهاز دو بخش زير تشكيل مي گردند : الف- نيازهاي اساسي خانواده مثل كار، تغذيه ،بهداشت رواني، مسكن و لباس ب- نيازهاي اساسي همگاني مثل آب سالم، بهداشت و درمان ، امكانات تعليم و تربيت لذا در اين امر بر طرحهاي بزرگ سرمايه برتكنولوژي پيشرفته ، رقابت اقتصادي ، شهر وصنعت تاكيد مي شود و توسعه اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي توسط تعداد محدودي هدايت ميشود و بخش خصوصي به سودكلاني دست مي يابد كه اين سودهاي كلان موتور توسعه شناخته ميشود ولي اين روش موجب نابرابري ميان شهر و روستا و نابرابري اجتماعي و اقتصادي درشهرها مي گردد. 2- كشورهاي غني از يكطرف محدوديت زادو ولد را در جهان سوم ترغيب مي كند و از سوي ديگر سياستهايي را در تجارب خارجي بكار مي بندند كه نتيجه آنها به تعويق انداختن توسعه اقتصادي كشورهاي فقير است. بنابراين فقر و گرسنگي همچنان در اين كشورها وجود دارد. كمكهاي غذائي موضوعي استكه ميان دولتها مطرح است. اما در خصوص تاثيرات اين كمكها به ملل جهان سوم و جوامع فقير چندين نظريه وجود دارد. الف- فروش بسيار و هديه كم : تنها (1% كمكهاي رايگان است و 2/3 كمكها در كشور استفاده كننده بفروش مي رسد ولي متاسفانه اكثر آنهائي كه مي توانند بخرند از ميان بي چيزترين نيستندو ب- نژادي مركب از گدايان : كمك غذائي معمولاً بوجودآورنده طرز فكر اتكاي بر ديگرانبوده و جلوي كوشش در جهت خودبسندگي غذائي را مي گيرد و ضمناً كمكهاي غذائي اغلب بازار محلي رادر هم مي ريزد و درها را بر روي امپرياليسم فرهنگي باز مي كند. نگراني از اين جهت نيست كه كره زمين به اندازه كافي محصول نمي دهد: بلكه به گفته بانك جهانيمسئله ، مسئله توزيع است كافي است تا 2% ازتوليد غلات جهاني را بسوي نيازمندان هدايت كرد تا مسئله بدي تغذيه حل شود. در سال 1986 در سرتاسر جهان بيش از 1000 ميليارددلار صرف برنامه هاي نظامي شد. در صورتيكه بنا به گزارش سازمانهاي بين المللي، مجموع كمكهاي عمراني به 5% اين مبلغ هنگفت نمي رسد. بنابراين آنچه بايد دگرگون شود عبارتست از : مشكل بيكاري، مشكلات زيست بومي و سرمايه گذاريهاي ضروري جهت استفاده از منابع موجود خويش ايجاد پيوند مناسب و كارساز بينآگاهيهاي عمومي و تخصصي جهت ايجاد همكاري گسترده تري بين كارشناسان و افراد عادي در جهت توسعه آگاهي از اين واقعيت كه توسعه بايد از داخل كشورها سرچشمه بگيرد و شيوههاي توليد و راه و رسمهايي كه زيانبار نيستند بايد تشويق شوند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.