بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي علل همسر آزاري در استان ايلام

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهين غياثي , ساير آثار   فرحناز جوكار , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه زندگي اجتماعي طوري شكل يافته است كه موجبات جدايي،تفرقه و تزلزل پيوندهاي خانوادگي بيشتر شده است.در هيچ عصري مانند عصرها خطر علل پذيري كانون خانوادگي و عوارض سوناتي از آن جامعه را تهديد نمي كند يكي از علل اصلي تزلزل پيوندهاي خانوادگي،خشونت در خانواده،زنان است بر همين اساس تحقيقي با هدف تعيين علل موثر در همسر آزاريدر استان ايلام انجام شد. از آنجا كه خشونت عليه زنان به ويژه در محيط خانواده،پيامدهاي جدي و جبران ناپذيريدر خانواده و جامعه بر جاي مي گذارد،لذا توجه به زنان جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي به روشهاي مختلف لازم و ضروري به نظر مي رسد خشونت عليه زنان از موانع جدي براي دستيابي به اهداف توسعه و صلح است و بررسي آن ضروري است تحولات جديد،زن و مرد ايلامي را در تعارض شديد ميان كسب زندگي نوين و سنتهاي قديمي گرفتار كرده است و همين منشا’اختلافات است و ضرورت رسيدگي به آنرا مي طلبد. سوالات پرسشنامه در مورد متغيرهاي ويژگيهاي شخصيتي مرد،عوامل مذهبي،عوامل اقتصادي،ازدواج قبلي ابراز احساسات و درك متقابل ،نحوه انتخاب همسر ،داشتن نسبت خويشاوندي زوجين،زندگي با خانواده همسر آزار جسمي و روحي و رضايت زن از زندگي زناشويي بيمه گرديد و دو نمونه سوال كه آورده است ويژگيهاي شخصيتي مرد و عوامل مذهبي را مورد سوال قرار داده است. (نوابي نژاد ويژگي مرداني كه عليه زنان خشونت به خرج مي دهند را بدبيني و سو’ ظن مي داند.و مهر انگيز كار مي گويد در خانواده هاي مذهبي(مرد)پديده زن آزاري كمتر ديدهمي شود.) در اين پژوهش از نوع توصيفي-پيمايش بوده،كليه زنان متاهل استان ايلام به عنوان جامعه آماري پذيرفته شده اند و از ميان آنها 366 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي از طريق پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفته است.ويژگيهاي شخصيتي مرد شامل اهميت دادن و اهميت ندادن به وضعيت ظاهري (چهره و قيافه)همسر،داشتن يا نداشتن اعتياد،بدبيني و بددليمي باشد به نظر محقق وضعيت ظاهري زن خصوصاً در اولين ازدواج در بروز خشونت مرد عليه همسر موثر است. به طور كلي:1-بين آزار جسمي زن در حال حاضر و عوامل مذهبي بودن رابطه معني داري وجود دارد.2-و بين آزار جسمي زن در گذشته و عوامل مذهبي رابطه معني داري وجود دارد.3-بين آزار جسمي زن در حال حاضر و ويژگيهاي شخصيت مرد رابطه معني داري وجود دارد.4-بين آزار جسمي زن در گذشته ويژگيهاي شخصيتي مرد رابطه معني دار وجود دارد.از ميزان همسر آزاري در اولين زندگي مشترك بالاست. پيشنهادات:1-گسترش مراكز مشاوره ازدواج و خانواده در استان به ويژه در دبيرستانهاودانشگاهها و مراكز بهداشت و بهزيستي ضروري بنظر مي رسد. 2-صدا و سيما به عنوان همگاني ترين رسانه،مسايل خانواده به ويژه مشكلات مربوطه بههمسران را موشكافانه با حضور روان شناسان و جامعه شناسان بررسي نمايد. 3-از آنجا كه آمار لازمه در مورد آزار همسران وجود ندارد از مقامات مسوول از جملهدفاتر امور بانوان تقاضا مي شود كه پايگاه اطلاعاتي لازم را ايجاد و از آن حمايت كنند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.