بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قتل در استان اصفهان سالهاي 72-1370

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي زكي مربي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پرسش اصلي پژوهش توجه به چگونگي تاثير عوامل اجتماعي بر قتل در استان اصفهان دارد.شناخت عوامل فوق،علاوه بر مطالعه وضع كنوني،در جهت كاهش ميزان ارتكاب قتل آينده نقشقابل توجه اي ايفا’ مي كند.پديده قتل از نظر جامعه شناسي با مفاهيمي هم چون سلامت اجتماعي،مسايل اجتماعي ،كنش متقابل اجتماعي مرتبط مي باشد كه معرف اهميت و ضرورت تحقيق علمي در آن زمينه محسوب مي شود بر اهداف پژوهش توجه به بررسي ابعاد اجتماعي قتلدارد اهدافي هم چون ،بررسي شاخص هاي اجتماعي قاتلان،الگوهاي اجتماعي قتل و انواع گوناگون قتل. در تحليل رفتار انحرافي و هم چنين قتل،از چهار رويكرد نظري (انتقال فرهنگي،فشارهايساختاري،كنترل اجتماعي و بر حسب)استفاده شده است .پژوهش حاضر در راستاي رويكرد پديده اجتماعي اميل دوركيم و همچنين رويكرد كنش متقابل اجتماعي به بررسي ابعاد اجتماعيقتل مي پردازد.در داخل كشور بطور برجسته دو اثر پژوهشي (محمد حسين فرجاد و عباس عبدي)به تحليل اجتماعي قتل پرداخته اندو در خارج از كشور ،تحقيقات بسيار متعددي انجامپذيرفته كه آنها را مي توان در قالب 14 مدل پژوهشي تقسيم بندي نمود. تحقيق حاضر متكي بر ((استفاده از اطلاعات موجود )) و تحليل محتواي پرونده هاي محكمبه قتل در استان اصفهان در طي سالهاي 72-1370 مي باشد.متغيرهاي مستقل تحقيق شامل ويژگيهاي اجتماعي قاتلان هم چون جنس،سن ،تابعيت،محل سكونت،تاهل ،تحصيلات،شغل،تحصيلات،ساخت روابط اجتماعي قاتل و مقتول مي باشد.جهت مطالعه الگوهاي اجتماعي قتل ت به فصل،زمان،وقوع،مكان و وسيله ارتكاب قتل توجه شده است.متغير وابسته انواع قتل است كهبا توجه به ادبيات تحقيق ،سعي بر آن استكه قتل ها را در 3 شكل اصلي و 15 شكل فرعي دسته بندي نمايد.با توجه به تحقيق توصيفي حاضر،روشهاي آماري متكي بر ارائه اطلاعات با توجه به جداول خواهد بود. در راستاي رويكردهاي نظري،پژوهش حاضر به تبيين قتل بعنوان پديده اجتماعي متكي بر چند بعد اصلي نايل آمد(رويكرد دور كيمي):مشخصات اجتماعي قاتلان،مشخصات اجتماعي مقتولان،تئوري هاي اجتماعي قتل و انواع قتل.باتوجه به طبقه بندي اصلي انواع قتل،پژوهش حاضر معرف آن بوده كه قتل هاي اجتماعي ،جنسي ناموسي و اقتصادي به ترتيب در رتبه هاي اول،دوم وسوم قرار داشته اند .در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر قتل،بيشترين قتلها،مربوط به اختلافات زناشويي ،خانوادگي ،نزاع دوستانه،اختلافات قومي قبيله اي بوده است. با توجه به نتايج پژوهش مي توان پيشنهاداتي را مطرح كرد.تقويت ثبات روابط خانوادگيتقويت سازمانها و امور مددكاري در جهت حل اختلافات قومي قبيله اي ،دروني كردن ارزشها و هنجارها جهت تقويت كنترل دروني اجتماعي،ايجاد فرصتهاي شغلي در خصوص بيكاران، تقويت نهادهاي قضايي جهت حل مشكلات واختلافات جنسي اخلاقي و ملكي ومالي،ارتقا’ سطح فرهنگ عمومي در موضوع روابط اجتماعي،طراحي و سازماندهي تحقيقات اجتماعي قتل در سازمان قضايي ،ارتقا’ فرهنگ سازماني جهت همكاري مسئولان مربوطه جهت انجام تحقيقات اجتماعي قتل. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.