بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي پديده همسر آزاري در شهر تهران،سال 1379

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس آقا بيگلويي دكترا , ساير آثار   كامران آقاجاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خشونت عليه زنان يكي از معضلات اجتماعي كليه كشورهاي دنيا به حساب مي آيد.همسر آزاري رفتاري آزار دهنده است كه توسط شوهر بر عليه زن در محيط خلوت خانواده به صورت پنهاني به وقوع مي پيوندد كه با بجاي گذاردن عوارض جسمي و رواني در فرد آزار ديده باعثتبعيات جبران ناپذير اجتماعي نيز مي گردد.خشونت عليه زنان در خانواده ممكن است بهصورت جسمي (ضرب و شتم)سو’ رفتار -رواني(تحقير تمسخر دائم و فخاشي مكرر...)خشونت جنسي و يا براي تامين نيازهاي اساسي و اوليه مانند خوراك،پوشاك،سرپناه و محبت (مسالحهيا غفلت)رخ دهد.همچنين آزار جسمي زنان در خانواده هائي كه زوجين زندگي نابسامان دارند و همسرانشان داراي شريك جنسي قانوني يا غير قانوني ديگري هستند بيشتر ديده مي شود. لذا انجام مطالعات اوليه جهت تعيين نيمرخ باليني آزار در زنان كتك خورده و بررسي عوامل موثر بر آن يكي از ضرورتهاي اجتناب ناپذير به منظور پيگيري پديده زن آزاري ميباشد.بهمين دليل بر آن شديم تا طي يك مطالعه،زناني را كه تحت خشونت فيزيكي همسر واقع شده اند و اقدام به تنظيم شكوائيه در مراجع قضايي نموده اند مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه به صورت توصيفي و از نوع مقطعي بر روي 570 زن كتك خورده توسط همسر كه به دليل تنظيم شكوائيه در مراجع قضائي جهت معاينه به مراكز پنج گانه پزشكي قانوني تهران در طي 3 ماه ارجاع شده بودند انجام گرفته است.اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري و پس از استخراج اطلاعات توسط نرم افزار Spss آناليز گرديد. اكثر زنان كتك گروه خورده سني 30-21 سال و اكثر مردان آزار رسان به گروه سني 36-26سال تعلق داشتند.شايعترين فرم آزار جسمي استفاده از مشت و لگد بوده است ودر 32 موارد علاوه بر مشت و لگد از آلات ضرب و جرح نيز عليه زنان استفاده شده است.در غالب موارد مشاجره و درگيري بين زوجين بلافاصله پس از ازدواج آغاز شده است.و شايعترين عللاختلاف و درگيري به ترتيب انحراف اخلاقي شوهر ،مشكلات اقتصادي ،عدم تفاهم،دخالت بيجاي اطرافيان و سپس اختلافات فرهنگي ذكر شده است. - از آنجائيكه سو’ رفتار با زنان تاثير نامطلوبي بر بهداشت روان خانواده و جامعه بر جاي مي گذارد و منجر به بروز آسيب هاي اجتماعي ديگري مانند خودكشي ،از منزلگريزيو ...مي گردد.پرداختن به اين معضل و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه در تمامي سطوح آن ضروري مي نمايد.-به دليل وقوع همزمان آزار كودكان با آزار مادران ،مبارزه با اين پديده شوم جهت پيشگيري از آزار كودكان ضروري مي نمايد.-آموزش پزشكان ،روانشناسان ومددكاران اجتماعي جهت آشنايي با نشانه ها و عوارض ههمسرآزاري.-انجام پژوهشهاي علمي كاربردي در جهت شناسايي عوامل موثر بر همسر آزاري و تعيين فراواني آن در كشور -آموزش جوانان در آستانه ازدواج به ويژه دختران در خصوص آشنايي با مهارتهاي زندگي و روشهاي مقابله اي و حل تعارضات زناشويي و پرهيز از ازدواجهاي ناخواسته و زود هنگام -آموزش همگاني در خصوص آثار و عوارض سو’ رفتار با همسر از طريق رسانه هاي جمعي،-آموزش زنان جهت آشنايي با حقوق قانوني،-تبليغات گسترده جهت جلوه دادن زشتي و غير انساني بودن همسر آزاري در سطح جامعه،-آموزش مردان در جهت آشنايي با تاثيرات مخرب آزار همسر بر سلامت خانواده بخصوص فرزندان،-راه اندازي خطوط تلفني از سوي مراكز ذي ربط جهت ثبت موارد آزار،-ايجاد مركزي جهت رسيدگي به موارد آزار از طريق سيستم پي گيري مددكاري وروان شناختي و حمايت از زنان آزار ديده . 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.