بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده مطالعه موردي شهر بوشهر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب احمدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   محمد زنگنه , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: تا حدود سه دهه قبل جامعه شناسان،خشونت در خانواده را امري استثنايي قلمداد مي نموده و آن را خاص خانواده هايي مي دانسته اند كه داراي مشكلات مادي،سطح پايين فرهنگ وشرايط بحراني مانند طلاق بودند.اما نتايج تحقيقات برخلاف تصور رايج نشان داد كه خشونت در ميان همه خانواده وجود دارد و معمولاً قربانيان خشونت در خانواده زنان و كودكان هستند.بنابراين،((خشونت خانوادگي يا خانگي )) از دهه هفتاد به عنوان يك مسئله مهم خانوادگي و اجتماعي در دو بعد ((كودك آزاري)) و ((خشونت زناشويي)) در دو بعد زن آزاري و شوهر آزاري مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت.هدف اين مطالعه،بررسي و شناخت تاثير عوامل جمعيت شناختي ،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي در تبيين خشونت شوهران عليه زنان در خانواده است. بخشي از نظريات مربوط به ((خشونت شوهران عليه زنان در خانواده)) به دنبال شناخت الگوها و عوامل ساختاري هستند كه خانواده را مستعد خشونت مي سازد (نظريه هاي سطح كلانمانند پدر سالاري،خرده فرهنگ خشونت،فمينيستي ،تضاد و نظريه هاي عمومي سيستم ها)و بخشي ديگر رفتار و كنش متقابل بين اعضاي خانواده را تبيين مي كنند(نظريه هاي سطح خردمانند نظريه منابع،يادگيري اجتماعي،نقش ها ،كنش متقابل نمادي ،مبادله كنترل اجتماعي،آسيب شناسي رواني،روان شناختي و زيست شناختي)اما از آنجا كه نمي توان پديده هاي اجتماعي را با يك يا چند علت واحد تبيين نمود.لذا در تحقيق حاضر جهت تبيين عوامل مختلف موثر بر ((خشونت شوهران عليه زنان در خانواده)) از نظريه هاي سطح خرد مانند نظريه يادگيري اجتماعي،نظريه منابع(گود)،ناسازگاري پايگاهي ((ابراين و گلس)و همچنين نظريه هاي سطح كلان مانند نظريه خرد فرهنگ خشونت استفاده مي شود. متغير وابسته خشونت شوهران عليه زنان و متغيرهاي مستقل چون سن،جنس،تفاوت درآمد و تحصيلات زوجين و ...هستند. روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش مي باشد و تكنيك گردآوري اطلاعات پرسشنامه است.با شيوه نمونه گيري تصادفي قشر بندي شده چند مرحله اي،يك نمونه 530 نفري از زنانمتاهل ساكن شهر بوشهر كه طول مدت ازدواج آنان بيش از يكسال بود.جمع آوري گرديد و با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته آماري مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهد كه با توجه به نظريات مطرح شده بين تمام متغير هاي مستقلو خشونت شوهران عليه زنان در خانواده رابطه معني داري وجود دارد.با توجه به يافته هاي اين تحقيق و همچنين مطالعات و پيشين براي جلوگيري يا حداقل كاهش اعمال خشونت شوهران عليه زنان در خانواده پيشنهاداتي ارائه مي گردد:1-اتخاذ تدابير قانوني موثر و كارآمد مانند مجازات هاي كيفري براي عاملان خشونت عليه زنان.2-آموزش حقوق فردي و اجتماعي و آگاه كردن زوجين از حقوق قانوني و شرعي خود از طريق رسانه هاي جمعي باعث كمرنگ شدن فرهنگ مرد سالاري و تشويق زوجين به مشاركت و همزيستي مسالمت آميز با حفظ حقوق متقابل مي شود.3-تامين زندگي افراد در حداقل رفاه فردي و خانوادگي ،فراهم نمودن موجبات اشتغال و تحصيل زوجين به گونه اي كه هر دو در اين ارتباط از حق برابر برخوردار باشند.4-اقدامات حفاظتي از جمله ايجاد پناهگاههاي امن،حمايتهاي اورژانسي،فعاليتهاي توانبخشي و خدمات مشاوره اي براي زناني كه مورد خشونت شوهرانشان واقع شده اند و يا در معرض آن قرار دارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.