بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ايران قائدمحمدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر يك فاجعه بشري است و تغيير اين پديده و راه جلوگيري آن نسبت به مكانها و زمانهاي مختلف متفاوت است اما عواقب ناشي از آن نسبتاً يكسان مي باشد. عواقب و اثرات اقتصادي و اجتماعي شامل بيكاري ، گرسنگي ، نابرابري در استفاده از امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني، بزهكاري ، طلاق، اعتياد و ... مي باشد. استكبار جهاني اجازه نمي دهد كه كشورهاي وابسته جهان سوم حداقل در بخشهاي كشاروزيخود به خودكفائي و استقلال برسند. لذا نخستين راه خروج از بحران كسب استقلال واقعيدر خلع يد از كشورهاي استكباري است. جهت ريشه كن ساختن فقر لازمست علل ايجاد فقر رامورد بحث قرار دهيم و سپس به راههاي پيشگيري از آن بپردازيم. موارد زير از جمله طرق پيشگيري از بروز فقر مي باشد. 1- مبارزه با فقر فرهنگي 2- استفاده از تجارب كشورهاي ديگر 3- زير كشت بردن زمين ها 4- استفاده از امكانات موجود درآب درياها و اعماق معادن و انرژي خورشيد 5- جلوگيري از مهاجرت روستائيان 6- خنثي كردن سياستهاي استعماري 7- برنامه ريزي صحيح در زمينه پيشگيري و جبران خشارت ناشي از حوادث طبيعي 8- برنامه ريزي صحيح و برخورد ريشه اي با آسيبهاي اجتماعي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.