بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير جرايم خرد در قتل و منازعه و ايراد ضرب و جرح

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمود آخوندي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: موضوع بررسي علل قتل ،نزاع دسته جمعي و ضرب و جرح ناشي از پرخاشگري خشونت است.مسالهاين است كه براي مبارزه با جرايم كه بخش مهمي از آمار جنايي است چه بايد كرد؟ هدفمطالعه شناخت علتها و از بين بردن آنهاست.شناخت ريشه جرمهاي ناشي از پرخاشگري وشناخت پيامدهاي آنها و راهكارهاي جلوگيري از آنها در هر جامعه با توجه به خصوصيات سنتي،جغرافيائي،سياسي و اقتصادي،فرهنگي و حتي آداب و رسوم محلي آن جامعه ضروريست و اهميتآن ارائه راهكارهاي مناسب براي جامعه مورد نظر است. عوامل موثر جرايم بر جمهوري اسلامي ايران علاوه بر عوامل دروني و بيروني،ذاتي،اكتسابي و غيره عوامل بيكاري،پايين بودن سطح فرهنگ جامعه در بعضي از شهرها و روستاها،عدم توزيع عادلانه ثروت،تبعيض در استخدام،پاسخگو نبودن قوانين موضوعه با نيازهاي واقعي جامعه،ناكارآمد بودن عملكرد قوه قضاييه ،وجود قوانين و مجازات خشونت بار،عدم حضورفعال نيروهاي انتظامي،وجود بي ضابطه سلاح در بين مردم ،حمايت كوركورانه مقامات دولتي و نهادها از ماموران،عدم حضور به موقع ماموران انتظامي در لحظه وقوع جرم،نداشتنآمورش كافي براي نيروي انتظامي و نبود پاسگاه انتظامي كافي براي شهروندان موجب افزايش جرايم جنايي شده است. پرخاشگري همچنين از سركوبها و رفتار ناصواب پليس ومقامات قضايي،وجودمجازاتهاي شديدناشي مي شود.عدم توجه بر جرايم خرد در پرخاشگري تاثير دارد.عدم توجه به قوانين ساده باعث پرخاشگري مي شود.عكس العمل شديد،جاي قانون ومجازاترا مي گيرد.جرايم خرد كه مترادف با جنحه هاي كوچك هم است اگر با بي اعتنايي مواجه شود جامعه را به سمت پرخاشگري سوق مي دهد.جرايم خرد خستگي هاي عصبي را در پي دارد هر چند ظاهراً بي اهميت استاما انسان را به خشونت مي كشاند. عدالت جزايي منحصراً پرداختن به جرايم كلان نيست بلكه پرداختن به جرايم ساده هم هست و عدم تفاوت بين جرم بزرگ و كوچك جز’ عدالت كيفري است.بي اعتنايي قانونگذار در ماده 276 قانون مجازات عمومي نسبت به جرايم خرد وجود دارد جرايم خرد در آئين نامه خلافي با رفتار نابهنجار و آثار ضد اجتماعي عنوان شده است با وجود اينكه تعداد آنها بسيار زياد است قوه قضائيه سرسختانه به آن عمل نمي كند.و اين تعلل در مبارزه با جرايمخرد موجب بي اعتباري دولت در ساير زمينه ها مي شود و اينجاست كه ارتكاب جرايم خردوعدم پيگيري قاطعانه آن موجب وهن حكومت مي شود. از نظر جامعه شناسي هم بي اعتنايي به اين نوع رفتارهاي اجتماعي جوامع و مواجه با خطر بي فرهنگي وبي قانوني مي كند و جرايم مهم را بوحود مي آورد. جرايم ناشي از خشونت شامل قتل عمد،ايراد ضرب و جرح است واين جرايم به گونه اي تعريف مي شود كه : جرايم خرد1-تخلفات راهنمايي و رانندگي ،امور خلافي مجازات آنها شديد نيست،كثيرالوقوع هستند،جنبه مادي دارند مقررات تكرار جرم در آنهارعايت نمي شود قاعده جمع مجازاتها ندارد،مدت مرور زمان اين جرايم كمتر از ساير جرمهاست ،معاونت در اين جرايم مجازات نمي شود.شكل جرايم به جرايم خيلي مهم يا جنايي ومتوسط و خرد تقسيم مي شود كه در سطح خرد مقامات قضايي مداخله موثر ندارند بيشتر پليسي است ولي در دو سطح قبلي مداخله مي كنند.همچنين عدم شفافيت بين جرايم خرد و كلاندر ايران مشاهده مي شود. عدم توجه به جرايم خرد در هيچ يك از قواي سه گانه،محول كردن اين پرونده به مامورانغير آموزش ديده ،عدم نظارت قضايي و عدم شفافيت قانوني مجازات آنها سبب شده است جرايم خرد از اهميت ويژه برخوردار نباشند.توجه بيشتر در سطح كلان بوده است،مشكلات فرهنگي عدم به جرايم خرد وجود دارد كثرت اين جرايم باعث شده است كه در جرم بودن آن ترديد شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.