بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه برخي عوامل پر خطر و ويژگيهاي شخصيتي بزهكاران معتاد و غير معتاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عطاالله محمدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: دوره نوجواني زماني است كه برخي رفتارها و هيجانهاي مشكل آفرين شروع يا تشديد مي شود.تغييرات زيستي ،رواني و اجتماعي كه در اين دوره روي مي دهد،مي تواند در رشد چنينرفتارها و يا هيجانها تاثير داشته باشد.بزهكاري و سو’ مصرف و اعتياد به مواد مخدر از مشكلات رفتاري است كه داراي عواقب ناتوان كننده اي هستند.شواهد ومدارك پژوهشي و تحقيقي در اين زمينه بيش از اختلال هاي ديگر در دسترسي مي باشد.اين معضل نگراني فزاينده اي براي جامعه و متخصصين بهداشت رواني و خانواده ها ايجاد كرده است. گزارش هاي پراكنده اي درباره افزايش نگران كننده مصرف حشيش،ترياك،هروئين و الكل دربين نوجوانان و جوانان در جرايد ومحافل علمي و برخي سازمان هاي مرتبط با آنان به عمل آمده است.مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه سو’ مصرف و اعتياد به مواد مخدر بيشتر با ترك تحصيل،افت تحصيلي،اخراج از مدارس،فرار از مدرسه و منزل،رفتارهاي بزهكارانهو مشكلات خانوادگي در ارتباط است.در اين پژوهش از روش پيمايش براي جمع آوري داده ها استفاده گرديده است.جامعه آماري عبارت بوده اند از تمامي ورودي هاي 6 ماهه اول سال 79 كه به كانون اصلاح وتربيت وارد شده اند.نمونه گيري بطور تصادفي كه طي آن 100 نفر آن هم در دو گروه بزهكاران معتاد و غير معتاد در نظر گرفته شده اند. نتايج بدست آمده از تحقيق عبارتند از:نوجوانان معتاد تفاوت معني داري در تجربه شكست تحصيل يا ترك تحصيل با گروه ديگر ندارند ميزان تحصيلات بزهكاران معتاد پايين تر از افراد بزهكار غير معتاد است.نوجوانان معتاد بطور معني داري بيش از افراد گروه ديگر تجربه فرار از منزل دارند.نوجوانان معتاد به طور معني داري بيش از افراد بزهكار غير معتاد تجربه فرار از مدرسه را دارند.نوجوانان معتاد بطور معني داري بيش از افرادگروه ديگر تجربه تغيير مكرر شغل دارند.در خانواده معتاد كساني كه اعتياد دارند بطور معني داري پيش از افراد غير معتاد است. نوجوانان معتاد بطور معني داري داراي خانواده هاي آشفته هستند واين افراد با خانواده زندگي نمي كنند.-ميزان هوش معتاد بطور معني دار پايين تر از ميزان هوش بهر افرادغير معتاد است.- در ميزان هاي LPE آزمون شخصيت ايرنك تفاوت معني داري نيست اما درميزان N (روان نژندگرائي)معتادين بطور معني داري نمره بالاتري دارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.