بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خانواده و اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد معدني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پديده اعتياد به شكل امروزي آن بيش از نيم قرن است كه در جهان از جمله كشور ما بوجود آمده و در حال گسترش است.شيوع اين پديده در زمانها ابعاد نگران كننده اي به خود گرفته و ذهن انسان رابه تفكر وا داشته كه چگونه اين گرايش بوجود آمده و چگونه مي توان از گسترش آن پيشگيري كرد.هدف از اين مقاله يافتن رابطه بين اعتياد و خانواده است.و اينكه چه زمينه و بسترهايي در خانواده موجب افزايش اعتياد در ميان فرزندان مي شود.اعتياد همانند همه پديده ها اجتماعي پيچيده بوده و از علل گوناگون بوجود مي آيد.ويژگي هاي جسماني ،ابعاد رواني،زمينه هاي متفاوت اجتماعي،فرهنگي و سياسي،در ايجاد و شيوع آن نقش دارد.يكي از زمينه هايي كه همگان بر آن توافق دارند، بستر هاي خانوادگياست.اما چه نوع خانواده اي و چه ويژگي هايي نقش وعلت مهمتري دارند. در تبيين آسيب ها و انحرافات اجتماعي نظريات گوناگوني وجود دارد اما مهمترين نظر يه درباره موضوع فوق نظريه((كنترل اجتماعي)) است.اين نظريه بر اين عقيده استوار استكه ارتكاب رفتار انحرافي بوسيله جوانان بعلت فقدان برخي كنترلهاي اجتماعي است كه داراي پيش فرضهاي به شرح زير مي باشد:-اگر بخواهيم از تمايلات جرم و بزهكاري جلوگيريشود مي بايست همه افراد اعم از جوان و بزرگسال كنترل شوند.- رفتار انحرافي عمومي وجهان مشمول مي باشد و آن نتيجه كاركرد ضعيف مكانيزمهاي كنترل اجتماعي است.-وفاق كليدر مورد هنجارها و ارزشها و باورهاي رايج در جامعه وجود دارد و كنترل اجتماعي بر مبناي وفاق اجتماعي انجام مي شود.سوال مطرح شده اين است كه چه خانواده هايي و با چهويژگيهايي مي توانند زمينه ساز بروز انحرافات اجتماعي در فرزندان گردند.از جمله خانواده ها و عواملي كه زمينه ساز بروز انحرافات مي شوند عبارتند از :-خانواده زيستي -خانواده نابسامان و اختلافات خانوادگي -والدين معتاد- والدين بي سواد از جمله مفاهيمي كه در اين مقاله تعريف شده است: - ازدواج:ازدواج عملي است كه پيوند دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياپاي جنسي موجبمي شود ازدواج مستلزم انعقاد قراداد اجتماعي است كه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي شود.-خانواده به مجموعه افرادي گفته مي شود بر اساس ازدواج داراي رابطه سببي يا نسبي بوده و با يكديگر خويشاوندند.-خانوار:تعداد افرادي است كه زير يك سقف زندگي ميكنند و دور يك سفره غذا مي خورند.-انحراف رفتار فرد يا گروهي كه با الگوها و هنجارهاي جامعه انطباق ندارد.-جرم :هر عملي كه در خور مجازات باشد.-معتاد:كسي است كه در اثر مصرف مكرر و مداوم متكي به مواد مخدر يا دارو شده باشد.اعتياد به دو دسته مجاز(مثل دارو و سيگار و...)و غير مجاز (مثل مواد مخدر)تقسيم مي شود. اين مقاله به صورت اسنادي انجام گرفته و از آمارهاي موجود و پژوهشهاي انجام گرفتهاز سال 1342 الي 1365 كمك گرفته است و جامعه آماري آن در محدوده ايران صورت گرفته است.در تحليل داده ها از نتايج آماري استفاده كرده است. در كل مي توان نتيجه گرفت كه اولاً بين خانواده و اعتياد رابطه وجود دارد.يعني وجود شاخص هايي در خانواده در بروز،اعتياد نقش اساسي دارد.طبيعي است كه در خانواده هايگسيخته،كم سواد با والدين معتاد،اجتماعي شدن به شكل كامل صورت نگرفته و نظم خانواده مختل شده و كنترل اجتماعي صورت نمي گيرد.لذا بر افزايش اعتياد تاثير مي گذارد امااعتياد ممكن است در خانواده هاي به ظاهر سالم و كامل نيز بروز نمايد.و يا برعكس دربرخي خانواده هاي آسيب زا فرزندان با توجه به ويژگيهاي فردي و يا يافتن تكيه گاههايي غير از خانواده به اعتياد آلوده نشوند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.