بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اعتياد و قاچاق مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن اسعدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: موضوع مورد بررسي اعتياد به مواد مخدر و قاچاق است.مساله اصلي پاسخ به اين پرسش استكه پديده اعتيادچگونه بوجود مي آيد و علل آن چه مي باشد؟با توجه به گسترش روز افزون اعتياد و زيان هايي كه به سلامت جامعه وارد مي كند مي توان به ضرورت واهميت تحقيقدرباره آن پي برد. در اين مطالعه به آرا’ فرويد،راجرز و گلاسه اشاره شده است: در ديدگاه فرويد انسان از لحاظ اخلاقي خنثي است يعني موجودي داراي كششها و انگيزشهاي مختلفي كه هر يك به شكل فرايندهاي فكري،آرزو و سوابق عاطفي ظاهر مي شود.به نظرفرويد اين نيروها را مي توان به سطح آگاهي آورد و تحت كنترل قرار داد به نظر او آگاهي باعث آزادي مي شود و جهل انسان را به بردگي مي كشاند.بنابراين با افزايش آگاهي فرد نسبت به خود،احتمال عمل عقلاني فرد بيشتر مي شود.از نظر راجرز رفتار آدميان برخلاف رفتاري است كه فرويد و رفتار گرايان مطرح مي كنند.راجرز اصل ارزشمندي انسان را بعنوان محور اساسي نظريه خويش مدنظر قرار مي دهد.بر اساس اين اصل انسان اساساً اجتماعي ،پيش روند و واقع بين است.از نظر راجرز فرد اساساً تمايل به رشد و يا نياز به تحقيق وجود خويش دارد و مي خواهد وجود خود را محقق سازد.از نظر گلاسه كه از طرفدارانمكتب واقعيت درماني است هر انسان اين استعداد بالقوه را دارد كه مسئول يا غير مسئولباشد .اما اينكه او به چه شيوه اي رفتار كند به تصميمات او بستگي دارد و به شرايطموجود مربوط نيست.پرسشي كه پژوهشگر مطرح مي كند اين است كه با توجه به گسترش و شيوعاعتياد در جامعه آن را چگونه مي توان تبيين كرد.به نظر پژوهشگر رويارويي با مشكلاتفعلي نيازمند خلق و ابداع شيوه هاي موثر براي انطباق است ودر اين چارچوب اعتياد يكي از راههاي كنار آمدن با درد و رنج به حساب مي آيد.با توجه به جايگاهي كه مواد مخدر در جامعه ما دارد.قاچاق آن نيز به عنوان وسيله سوادآور مدنظر قرار گرفته است. اعتياد به مواد مخدر در بعضي از جوامع كراهت كمتري دارد و ارزيابي فرد نيز دربارهمواد مخدر و اعتياد نيز ناشي از شرايط،موقعيت اجتماعي،تجارب شخصي،خانواده و قوانينو عرفهاي محلي است.به نظر مي رسد خواص هر يك از مواد مخدر را نمي توان در قالبهاي مشخص ودرستي بيان كرد.به نظر او تركيبي از دارو،شخصيت فرد مصرف كننده و شرايط خاص اوهمگي خواص تخديري يك ماده مخدر را تعيين مي كند.تصور غلط اين است كه مشكل اعتياد از نوع پزشكي است در حالي كه اعتياد بيماري نيست بلكه علامت يك بيماري است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.