بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): قنبر عباسپوراسفدن , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر آنست كه ترامالي نباشد و اگر باشد براي تو نباشد انسان فقير قبل از هر چيز انساني است گرسنه ، چه گرسنه نان چه محتاج لباس و چه نيازمند هزاران امكان ساده ديگر، و اينها همه عواملي هستند كه انسان را قبل از همه بهسقوط و خروج از گردونه مفيد و مثمرثمر بودن مي كشاند. تا زماني كه در جامعه اي فقر حاكم باشد تنها زندگي كردن خود يك مشكل خواهد بود و انسانها نيز تمام تلاششان فقطبايد صرف حل اين مشكل شود. عوامل اصلي ايجاد فقر بشرح زير مي باشند. 1- عوامل جغرافيائي ، كه در ايران با ايجاد اشتغال بخصوص در صنايع ، مهارآبهاي رهاشده منطقه درامور زراعي، سعي در ارتقاء سطح آموزش جوانان، احياء صنايع دستي و صدورآن، ايجاد تسهيل در برقراري ارتباط بين مناطق ، مي توان به حل مشكل فقر كمك نمود. 2- عامل فقدان يا كمبود مراكز علمي و فرهنگي ، چه اينكه در بلند مدت ارتقاء سطح علمي و فرهنگي هر جامعه اي به مثابه يك اهرم قدرتمند و ضربه ناپذير باعث هدايت هر چهبهتر و متعادل ترآن خواهد شد. 3- عامل حاكميت نظامهاي غيرمردمي، از آنجائيكه چرخهاي سياسي، اقتصادي، ... هرجامعهاي نيز توسط گردانندگان اصلي آن ميچرخد، چنانچه اين عده معدود هيچ تجانسي با كل شرايط جامعه نداشته باشند باعث ركود و اضمحلال جامعه مي گردند. 4- فقدان حاكميت يك نظام فكري قوي و بتر: اين نيز يكي از عواملي است كه هر جامعه اي را با توجه به رشد جهاني جوامع ديگر دچار مشكل مي نمايد. 5- استكبار جهاني : استكبار جهاني يكي از قوي ترين و بالفعل ترين عامل فقر در عصرحاضر و قرون گذشته بوده است چرا كه با خصلت استعمار گرانه و تسلط جويانه خود دنيا را دچار عدم توازن بسيار آشكاري نموده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.