بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل ساختاري اعتياد و مباني استراتژي مبارزه با موادمخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جعفر سخاوت استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي آسيبهاي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: طبق گزارش برنامه كنترل مواد مخدر در سطح بين المللي سازمان ملل متحد (UNDCP) در اواخر دهه 180.1990 ميليون نفر در سراسر دنيا معادل 4.2 درصد افراد بالاتر از 15سال مواد مخدر غير قانوني مصرف كرده اند.آمار معتادان جهان در شرق و كشورهاي جنوب شرقي آسيا رو به افزايش است. همچنين طبق بررسي الگوهاي مصرف مواد مخدر در ايران در سال 1377 نزديك 81 درصد جمعيت مورد مطالعه مصرف كننده مواد مخدر در فاصله سني20تا 44 سالقرار داشته اند.گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر حاكي است عليرغم تشديد مبارزه عليهقاچاق مواد مخدر در ايران رو به افزايش است و سن ورود به اعتياد نيزاندكي كاهش يافته است.اين اطلاعات ضرورت توجه به عوامل ساختاري اعتياد منعكس مي سازد. اين مطالعه متكي بر نظر تالكوب پارسونز با عنوان احساس ناايمني و افزايش اضطراب درجامعه مدرن در سطح جهان و آرا’ جاك يانگ استاد جامعه شناسي و رئيس مركز جرم شناسيدانشگاه ميدل سكس تحت عنوان ((احساس محروميت نسبي)) و كاهش ارزشمندي فرد استوار است.با اين رويكرد ها تغييراتي كه در نهادهاي اجتماعي مانند خانواده،اشتغال و ساخت اجتماعات محلي تحت تاثير جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد به وجود آمده است.مورد توجه قرار گرفته است.در اين بحث به اثرات توزيع ناعادلانه ثروت و پاداش هاي جامعه و اثرات آن براحساس محروميت نسبي و كاهش ارزشمندي هاي فردي و جدايي جوانان از مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و در برخي موارد به رشد بخش هاي اعتراضي اشاره شده است.بدين ترتيب مسئلهاصلي اين است كه انگيزه مصرف مواد مخدر عليرغم آگاهي بيشتر مردم جامعه از زيانهايآن و تشديد مجازات آنها و همچنان رو به افزايش بوده است.بررسي دقيق اين امر نيازمند،توجه ومطالعه در ابعاد ساختاري خواهد بود. با توجه به موضوع،روش مطالعه تحليل داده هاي آماري منابع مختلف و پژوهش انجام شدهدر زمينه موضوع در ايران و جهان خواهد بود.بنابراين روش تحقيق تحليل ثانوي است.نتايج حاكي از آن است كه با گسترش روز افزون ميزان مصرف مواد مخدر و تعداد معتادان از يك سو و بسترها و عوامل مختلف ساختاري ايجاد تشديد كننده آنها از سويي ديگر بايستي در پرداختن به مسئله اعتياد و مبارزه با مصرف مواد مخدر به عوامل سطح كلان پرداخته واقدامات صرف از سطح خرد نمي تواند كافي باشد.ايجاد تغيير بدون دگرگوني هاي ساختاريدر اين بعد تشديد كننده تداوم رشد مصرف مواد مخدر خواهد بود. با عنايت به تاثير بعد ساختاري به اعتياد دو شيوه پيشنهاد مي شود:دوري از نگرش صرفاً سودگرايانه و توجه به ابعاد ساختاري و لزوم پذيرش تغييرات ساختاري جهت كاهش محروميت نسبي و جذب افراد حاشيه اي و جدا شده از متن جامعه است.مباني استراتژيك مبارزهبا مواد مخدر با تكيه بر سالم سازي محيط اجتماعي ضروري است:تاكيد بر ابعاد،اصول و مباني پيشگيري از اعتياد كودكان و نوجوانان و پرسش هاي مهم و اساسي مردم از كارشناسدرباره درمان و اعتياد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.