بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان خياباني در تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه قاسم زاده روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 249 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: پديده كودكان خياباني يكي از آسيبهاي اجتماعي است كه نه تنها بخش قابل توجهي از كودكان و نوجوانان را كه سرمايه هاي آينده جامعه هستند،در معرض انواع آسيبهاي قرار داده ،بلكه جامعه را نيز با زيانهاي فراواني ،روبرو ساخته است. از اين رو،توجه به اين پديده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخيص علل و عواملموثر بر آن و ارائه راهكارهاي علمي وعملي،زمينه را براي كاهش آن فراهم مي سازد.پژوهش در مورد كودكان خياباني به دليل شرايط خاص زندگي اين كودكان،مشكل برقراري ارتباطو جلب اعتماد آنان و خانواده هايشان،جابه جايي هاي مكرر آنان و ساير موانع موجود،كاري دشوار است. در اين پژوهش كه خلاصه اي از آن ارائه مي شود،ابتدا در يك مقطع پنج ساله در پنج منطقه شهر تهران وضعيت كودكان خياباني از طريق پرسش نامه و نيز مصاحبه با كودكان موردبررسي قرار گرفت،سپس مشكلات اين كودكان در زمينه رشد جسمي،شناختي،عاطفي،رواني و اجتماعي از طريق پرسشنامه و مصاحبه با كودكان و والدين آنان شناسايي شد. نتايج اين بررسي افزايش كودكان خياباني و فراواني مشكلات آنان را در جنبه هاي اساسي رشد نشان مي دهد و ضرورت برنامه ريزي براي كاهش اين پديده آسيب زا براي كودكان وجامعه را مطرح مي سازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.