بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: واكاوي كار كودكان در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 231 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: براي كار كودكان تعريفها و ضابطه هاي متفاوتي مطرح مي شود كه بيشتر آن بر حسب سن فرد كاركن است.با آن كه كنوانسيون حقوق كودك،افراد زير 18 سال را كودك به حساب مي آورد،اما بر اساس روشهاي پذيرفته شده دفتر بين المللي كا،به طور كلي،گر چه نه همه جا-كار كودكان شامل كار افراد 14 سال و كمتر مي شود.كار كودكان جنبه هاي بهره كشانه،رنجبار و ضد بشري زيادي را در سطح جهان به تجربه نشان داده است. بيماري،كم مزدي،سو’ استفاده ناديده گرفتن حقوق و جز آن از نمونه هاي اين جنبه هاست.در كشورهاي فقير كار كودكان بيشتر رايج است.در پايان سال 2002 حدود 350 ميليون كودك در جهان كار مي كرده اند كه 200 ميليون نفر آنان زير 14 سال داشته اند و 90درصد آنان در كشورهاي كم توسعه بوده اند.فقر،بي عدالتي ،نبود نظارتهاي دولتي در دفاع از حقوق كودكان كه عوامل وابسته و پيوسته به يكديگرند،عاملي اساسي در به وجود آمدن كاركودكان در درون نظام اجتماعي-اقتصادي است.سياستهاي بازارگرايي،تعديل ساختاري افراطي،حذف مسئوليت ،تصدي گري اجتماعي و انساني دولت،كار كودكان را تشديد كرده،همراه با آن فجايع انساني جسمي،روحي و آسيبهاي اجتماعي وابسته به آن را افزايش داده است. در ايران بي ترديد فقر و نبود نظارت دموكراتيك عامل اصلي براي پديد آمدن 700 هزارتا حدودي 1 ميليون كودك كار كن بوده است.در اين ميان كودكان خيابان گرد كه به كارهاي متفرقه دستفروشي و تكدي گري دست مي زنند و به بودجه خانواده يا افراد بهره كش و سو’ استفاده كننده ياري مي رسانند به دنبال سياستهاي تعديل ساختار،افزايش يافته است.در فاصله سالهاي 1365 تا 1380 رقم كودكان شاغل از 315 هزار نفر به متوسط 850 هزار نفر رسيده است.كارگاههاي صنعتي كوچك از كار كودك(و عمدتاً دختران كه بي پناه ترند)استفاده مي كنند.به علاوه،كودكان در مزارع و در فعاليتهاي خياباني نيز مشغول هستند چهبسا كاركنان فاميلي بي مزد باشند.در اين مقاله تلاش شده تا تحليلي از وضعيت كار كودكان در ايران و آثار و پيامدهاي سو’ آن ارائه شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.