بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگرش دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران درباره اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار   حسن رفيعي استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   محمدعلي نظري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 217 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: مطالعات نشان داده است كه اصلاح نگرش افراد درباره اعتياد از نگرش مثبت به نگرش منفي مي تواند از گرايش و ابتلاي آنها به اعتياد جلوگيري كند.در اين پژوهش به عنوان مقدمه هدف اصلاح نگرش سعي شده است كه چگونگي نگرش نوجوانان شهر تهران نسبت به اعتياد،معتاد و مواد مخدر مطالعه شود تا بر اساس اين شناخت بتوان براي تغيير آنها اقدام كرد.بدين منظور،تعداد 1403 دانش آموز مقطع راهنمايي شهر تهران(49/3درصد دختر و50/7درصد پسر با دامنه سني 11 تا 16 سال)از طريق يك مقياس محقق ساخته نگرش هاي خود را مطرحكردند.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حدود 25درصد از دانش آموزان به مواد مخدر گرايش دارند و حدود 5درصد از آنها نيز برآورد مي شود كه به مصرف مواد پرداخته باشند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.