بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان پدر معتاد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 191 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: در جامعه ما اكثر پژوهشهاي مربوط به خانواده،درباره طلاق و عوارض آن بوده است،ليكندر خصوص خانواده هاي پدر معتاد و رنج استخوان سوز فرزندان آنان اطلاعات چنداني در دست نيست.فرزندان خانواده هاي پدر معتاد از ديد پژوهشگران و نهادهاي تامين اجتماعي مخفي مانده است،زيرا برخلاف كودكان خياباني،به ظاهر در خانواده به سر مي برند.اينك كه تمركز پژوهشگران بر كودكان بي سرپرست يا خانواده هاي تك والدي معطوف گرديده است اين پژوهش بر فرزندان فراموش شده خانواده هاي پدر معتاد تمركز دارد تا نشان دهد كه وضعيت كودكان پدر معتاد به مراتب بحراني تر است.اين كودكان حضور فيزيكي پدر را در كنار خود احساس مي كنند،اما پدري كه داراي نقش مخرب و آزار دهنده است.نكته اساسي در اين خانواده ها كه مانع از توجه به پژوهشگران و سياستگذاران شده اين است كه كودكان پدر معتاد برخلاف كودكان خياباني،به ظاهر با خانواده زندگي مي كنند،مانند ساير كودكان به مدرسه مي روند و داراي پدر و مادرند،اما روند جامعه پذيري آنان به حدي پيچيدهاست كه تا موضوع اعتياد پدر فاش نشود و خانواده از هم گسيخته نگردد قابل ارزيابي نيست. ضرورت پرداختن به كودكان پدر معتاد از اين جا ناشي مي شود كه هنوز آنان بزهكار و مجرم نشده اند،اما برخلاف تصور،فرزندان ،تنها پس از جدايي والدين دچار كج رفتاري نميشوند:بلكه فرايند يادگيري در درون نظام خانواده و شيوه كنشهاي عناصر اصلي است كه مسيرهاي انحرافي را مهيا مي سازد،زيرا معمولاً الگوهاي رفتاري پدر و مادر معتاد به فرزندان منتقل مي شود.در اين پژوهش تلاش شده است تا بر خلاف رسم رايج كه بر فرزندانطلاق يا كودكان خياباني تاكيد مي شود،درباره كودكان پدر معتاد انديشه شود تا شرايطحاكم براي خانواده ها روشن و آينده كودكان به نوعي ترسيم گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.