بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي شيوع كودك آزاري در دو منطقه تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آفرين رحيمي موقر دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   نعمت الله بابايي علوم اجتماعي , ساير آثار   محمدرضا رستمي كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 141 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: بدرفتاري با كودك يك مشكل بهداشتي-رواني-اجتماعي است كه مورد بي توجهي زيادي قرار گرفته است.در ايران به دليل فراواني عوامل مستعد كننده و همچنين وجود شواهد گوناگون،به نظر مي رسد ميزان شيوع بدرفتاري با كودكان بالا باشد،ولي ميزان گزارش قانوني آنبسيار كم است.هدف از اين مطالعه تعيين شيوع بدرفتاري جسمي با كودك در دو منطقه كاملاً متفاوت تهران از نظر وضعيت اقتصادي اجتماعي و بررسي برخي از عوامل مخاطره آميز بوده است. در اين پژوهش مقطعي كه در دو منطقه 20 و 3 آموزش و پرورش تهران در سال 1357 انجامشد.مجموعاً 840 كودك با نسبت مساوي از دو منطقه،دو جنس وسه مقطع دبستان،زاهنمايي ودبيرستان،با روش تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند.كودكان دو منطقه از نظر بعد خانوار،تحصيلات پدر و مادر،ميزان بيكاري پدر و ميزان اشتغال مادر و تفاوت قابل ملاحظه ايداشتند اما از نظر سن پدر و مادر و ميزان مهاجرت تفاوت محسوسي نشان نمي داد. ميزان شيوع بدرفتاري جسمي با كودك با اطمينان 95درصد در منطقه 20،با شيوع 37 تا 46درصد در منطقه 3 با شيوع 16 تا 24 درصد بوده است.عاملان بدرفتاري را در منطقه 20،بيشتر مادران و در منطقه 3 به نسبت مساوي مادران و پدران تشكيل مي دادند.مهمترين كودكان در معرض خطر بدرفتاري جسمي در منطقه 20،كودكان سنين راهنمايي (ابتداي سنين نوجواني)و كودكان داراي پدر بيكار بوده اند.در منطقه 3،دختران دبيرستاني و كودكاني كه تحصيلات پدرشان در حد ديپلم يا كمتر بود،بيشتر در معرض خطر بوده اند.اين تحقيق با حمايت مالي ستاد((شهر سالم)) و معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور انجام شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.