بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: گزارش يك مورد سو’ استفاده جنسي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كتايون خوشابي استاديار دكتري تخصصي روانپزشک کودک و نوجوان , ساير آثار  

شماره صفحه: 131 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: كودكان همواره آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند.به دلائل مختلف از جمله سن و نداشتنمهارتهاي كافي آنها قادر به حفاظت و حمايت كامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان به خصوص والدين خود مي باشند.در صورت عدم كفايت و شايستگي والدين بيشترين مسائل و مشكلات از جمله انواع كودك آزاري در خانواده و توسط والدين رخ مي دهد كه اززور و قدرت بيشتري برخوردار هستند.كودكان اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمي توانداز خود در برابر انواع بدرفتاريها در خانواده محافظت كنند .كودك آزاري معضل بزرگ اجتماعي است كه همه جوامع چه پيشرفته و چه در حال توسعه را در بر مي گيرد و آثار كوتاه مدت و بلند مدت متعددي بر كودك و بزرگسال آينده باقي مي گذارد كه گاه جبران ناپذير است.بنابراين همچنين از بروز انواع كودك آزاري (جسمي،جنسي ،غفلت و بي توجهي عاطفي)اصل است و در تدوين تمامي برنامه هاي پيشگيري از بروز انواع كودك آزاري بايد به ابعاد حقوقي،آموزشي حمايتي آن توجه كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.