بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عزت صفري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله نويسنده بطور عمده به مسائل جوانان پرداخته چه بنظر مي رسد كه از ديدگاه او بيشترين ركن فعال جامعه جوانان مي باشند و معتقد است آگاهي اين قشر مي تواند نقش عمده اي در حل مشكل فقر داشته باشد. در ذيل خلاصه گفتار نويسنده بنظر مي رسد : تنها راه نجات جوانان كه نيروهاي اجتماع مي باشند نجات آنان از فقر عقلاني مي باشد. جوانان را بايد آگاه كرد تا به خصوصيت و اهميت عقل انساني كه آنان را از حيوان تمايز مي كند پي ببرند و با كسب علوم و فنون بركوشش خود در تامين وضع مالي و قدرت كارآئي خود بيفزايندآگاهيهاي يك جوان در همه شئون زندگي او از قبيل انتخاب شغل و همسرو نحوه اداره زندگي ميتواند موثر باشد. لذا در صورت دار بودن شناخت صحيح و دانش لازم آينده او تامين مي گردد و ميتواند از زندگي استوار و سعادتمندي برخوردار باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.