بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خودكشي اورژانس ترين،اورژانس روانپزشكي اطفال

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهروز جليلي دانشيار دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 119 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: يكي از مسائل بسيار حساس كه طبيب و روانپزشك اطفال با آن روبرو است خودكشي كودك و نوجوان است.اين مسئله از نظر روند تفكر طفل و سني كه در آن اقدام به خودكشي مي كند تفاسير گوناگوني دارد كه طبيب بايد با آن آشنا بوده قادر به تعبير باشد،زيرا در غيرآن صورت در اداره مسئله دچار اشتباه و سردرگمي گرديده بسياري موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوي ديگر ،ما بايد با واكنش والدين در اين مورد آشنا بوده،قادر به هدايت ايشانباشيم.چه بسيارند والديني كه بدين اقدام طفل به ديدي تحقير آميز و مسخره نگريسته،ازجدي بودن مشكل ناآگاه اند،نيز والدين ديگر كه پس از اقدام طفل دچار احساس گناه شديد شده از آن پس وي را مورد محافظتي افراط آميز قرار مي دهند،كه اين هم چاره كار نميباشد.مقاله حاضر ضمن مروري بر همه گير شناسي خودكشي در بين كودكان و نوجوانان توصيه هايي بمنظور پيشگيري و درمان اين مشكل ارائه كرده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.