بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: موانع حقوقي مشاركت كودكان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شيرين عبادي حقوق عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 111 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: روانشناسي تربيتي ثابت كرده است كه اگر كودكان اعتماد كنيم،آنان افرادي متكي به نفسبار مي آيند و اگر به آنها اجاره دهيم كه در مسائل مربوط به خود تصميم گيري كنند،مسئوليت پذير خواهند شد.بر همين اساس ماده 12 كنوانسيون بين المللي حقوق كودك توصيهمي كند كه براي كودكان بايد فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتوانند در هر يك از مراحلدادرسي،اجرايي و قضايي مربوط به خود به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده ابراز عقيده نمايد.دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به كنوانسيون ياد شده ملحق شد وتعهد كرد كه مقررات آن را به شرط عدم مغايرت با موازين اسلامي يا قوانين داخلي اجراكند.مقاله حاضر به بررسي شيوه اجراي ماده 12 كنوانسيون در قوانين ايران مي پردازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.