بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مروري بر حقوق كودكان داراي ناتواني و معلوليت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد كمالي استاديار بهداشت , ساير آثار   فريبا ايران كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 93 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: برآوردها حاكي از ابتلاي حدود 10درصد از جمعيت جهان نوعي از معلوليت و ناتواني استكه در ميان آنان 150 ميليون كودك زير 15 سال وجود دارند.علاوه بر مشكلات اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و... كه اين افراد و خانواده هاي آنان دارند،هزينه هاي سنگيني نيز براي امور مختلف آنان از جمله بهداشت،درمان و توانبخشي،آموزش و اشتغال،مسكن و ساير نيازهاي بايد پرداخت شود. موضوع حقوق كودكان داراي ناتواني و معلوليت از جمله چالشهاي مهم و مورد توجه در سالهاي اخير بوده است.بررسيها حاكي از اختصاص تنها يك ماده از((پيمان نامه جهاني حقوقكودك )) در اين زمينه است.تلاشها براي تدوين موادي براي تامين حقوق كودكان از 1924آغاز گرديده است.مهمترين اقدامات انجام شده تصويب اعلاميه حقوق كودك در سال 1924 وتصويب ((پيمان نامه جهاني حقوق كودك)) در 1989 براي كليه كودكان جهان بوده است.براي كودكان معلول هر چند مواردي كه به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نيست،ليكناعلاميه ((حقوق عقب مانده ذهني)) در سال 1971 و اعلاميه ((حقوق معلولين)) در سال 1975 و نيز ماده 23((پيمان نامه حقوق كودك)) از جمله موارد مهمي است كه به اين موضوعپرداخته است.مصوبه ((قوانين استاندارد براي معلولان)) در سال 1993 نيز راهكار مناسبي براي پرداختن به موضوع حقوق كودكان معلول مي باشد.تلاشها در سالهاي اخير براي تصويب ((پيمان نامه جهاني حقوق معلولان)) كه مي تواند ضمانت اجرايي مناسبي از سوي دولتها داشته باشد،ادامه دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.