بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نيازهاي سلامت كودكان در بستر تحولات اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نعمت الله بابايي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 49 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: سلامت كودكان و نوجوانان يك اولويت اصلي در همه كشورهاست،زيرا نام آنان ((امروزه))است و فردا براي پاسخگويي به نيازهاي آنان خيلي دير است،در عين حال نام ديگر نام ((فردا)) است،چون آينده هر كشور متكي به آنان است. نيازهاي سلامت كودكان در بستر تحولات اجتماعي در سطح جهاني و ملي گوياي كاستيهاي چندي است كه در اين نوشته به برخي از آنها پرداخته مي شودو معمول است كه در موضوع سلامت به ابعاد جسماني و فيزيكي سلامت كودكان بيشتر توجه شود و ابعاد رواني و اجتماعيسلامت كودكان كمتر مورد توجه قرار مي گيرد،در حالي كه پديده انتقال اپيدميولوژيك در حال وقوع است و مشكلات بهداشتي و سلامت چهره عوض كرده است و آنچه در سالها و دهههاي ديگر در قرن بيست و يكم عمده خواهد شد:بيماريها،اختلالات رواني،رفتاري و اجتماعي است كه جايگزين بيماريهاي عفوني و واگيردار مي شود. چگونگي پرداختن به اين تحولات جهت حفظ و ارتقاي سلامت كودكان و نوجوانان از عمده ترين محورهاي اين نوشته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.