بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مروري بر ديدگاهها،باورها و عملكرد يونيسف در مورد"مشاركت كودكان "

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 31 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: در جوامع و قبايل سنتي توجه ويژه اي به آغاز دوره نوجواني وجود داشت.اين دوره به منزله پيش دوره بزرگسالي شامل پذيرفتن تعهدها،مسئوليتها و اختيارات ويژه خود بود،و بامراسم خاصي انجام مي شد كه به رسميت شناختن نقش نوجوانان را در جامعه اعلام مي داشت.اين رسم باستاني به مرور زمان به فراموشي سپرده مي شود و احياي آن به واسطه ارزشسرمايه گذاري جامعه بر نسل آتيه توسط يونيسف در سپتامبر 2002 به رسميت شناخته شد.بحث كلي يونيسف آن است كه ساختن جامعه جهاني ،و دنيايي بر اساس و آرامش و صلح بدون توجه به عقايد،ديدگاهها،و تجربيات كودكان و نوجوانان به ويژه حول و حوش مقوله هايي كهموثر بر زندگي خودشان است بي معناست .به همين دليل اعضا وهمكاران يونيسف بحثهاي گسترده و در عين حال ويژه اي درباره علت شناسي،اپيدميولوژي،باورها و نگرشهاي پيشين ،حال و آينده جهاني بر مشاركت كودكان نوجونان دارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.