بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشاركت اجتماعي كودكان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه شياني استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 15 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: مشاركت مي توان فرايند سهيم شدن در تصميمهاي اثرگذار بر زندگي دانست.هر چند اين مفهوم را كم و بيش انديشمندان قرون گذشته طرح و به كار برده اند،اما تا به امروز در كاربردهاي مختلف،ابعاد تازه تري را به خود اختصاص داده است.يكي از ابعاد نوين،مشاركتاجتماعي كودكان است كه در دهه هاي اخير با استناد به كنوانسيون حقوق كودك مطرح شدهاست.اين مهم را مي توان با هدف گسترش و توسعه توامنديها و پذيرش مسئوليت در زندگي اقتصاد،اجتماعي و در پيوند با شهروندي مورد توجه قرار داد.آموزش بر محور حقوق و مسئوليتهاي شهروندي گام نسبتاً جديدي به سوي مشاركت اجتماعي كودكان تلقي شده است كه همراه با برنامه و طرحهاي مشاركتي زمينه را براي توسعه جامعه فراهم خواهد كرد.در اين مقاله،تلاش شده است تا با استناد به رهيافتهاي نظري و مطالعات تجربي پيوند مشاركت وشهروندي مطرح و در چارچوب الگويي بر دو بعد آموزش و تجربه تاكيد شود.فرض اصلي بر اين قرار دارد كه جامعه ايران نيازمند تحولي انديشمندانه در خصوص نگرش به مشاركت كودكان و ارائه و تكامل انواع راه حلهاي مشاركتي است،تا از اين طريق هر كودك راههاي ايفاي نقش مسئولانه را كشف كند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.