بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: انحراف ،جرم و پيشگيري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 51 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: انحراف,جرم,آسيب شناسي اجتماعي,پيشگيري 

چكيده: يكي از مهمترين حوزه هاي مطالعاتي در جامعه شناسي و جرم شناسي،مطالعه پيرامون انحراف اجتماعي است.با پيشرفت هاي بشر در علوم مختلف،همگام با دگرگونيهاي جوامع از قبيلصنعتي شدن،توسعه شهرنشيني،تغييرات فرهنگي ،تغيير سبكها زندگي ،تحول در نهادهاي مختلف اجتماعي و...مسائل و مشكلات اجتماعي نيز ظاهر شده و راه حلهاي اين مشكلات به تحقيقات نياز دارد.در اين مقاله ديدگاههاي نظري صاحب نظران جامعه شناسي و جرم شناسي درخصوص انحراف بررسي شده ،سپس به جرم از منظرهاي مختلف نگاهي اجمالي مي شود و در نهايت به مقوله پيشگيري پرداخته مي شود.اين بررسي نشان مي دهد،با توجه به روند افزايشينرخ جرائم،ضرورت طراحي استراتژيهاي پيشگيري از انحراف و جرم بيش از پيش احساس مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.