بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سنجش علل ساختاري و نهادي حاشيه نشيني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كمال اطهاري علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بخش عمده اي ازتحليل هايي كه درباره حاشيه نشيني درايران نوشته شده است و گزارش هايرايج در رسانه هاي همگاني، موجوديت اين پديده را (به تبعيت از ادبيات اقتصاد سياسيشهري آمريكاي لاتين در دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ميلادي) ناشي از علل ساختاري همچون وابستگي، مهاجرت ناشي از ويراني روستاها ، ناموزوني منطقه اي و رشد شتابان شهر نشيني عنوان كرده اند. در اين متون يك يا همه گزارده هاي زير وجود دارد كه بطور زنجيره اي به يكديگر مرتبط اند : 1- پديده حاشيه نشيني ناشي از نظام سرمايه داري (جهاني) و شكل خاص آن يا سرمايه داري وابسته در كشورهاي توسعه يابنده است. 2-موجوديت كلان شهرها (به عنوان كانونهاي اصلي حاشيه نشيني) در اساس براي خدمتگزاري و مقوم وابستگي است. 3- مهاجرت همچون فرار از جبهه جنگ كاري ناپسند است و مهاجران حاشيه نشين باعث عدمسلامت اقتصادي و اجتماعي اند. 4- راه حل، تغيير نظام مبتني بر بازار است و هر گونه اصلاحات نهادي (مهندسي اجتماعي) بي فايده است و حتي به تشديد مهاجرت و حاشيه نشيني مي انجامد. دراين مقاله مي كوشيم اين گزاره ها را از لحاظ اعتبار نظري و ميزان صدق آنها در ايران بسنجيم و نشان دهيم : الف- مهاجرت ، شهرنشيني و موجوديت كلان شهرها در نظامهاي گوناگون اجتناب ناپذير بوده است. ب- حاشيه نشيني درايران عمدتاً به دلايل نهادي يا كاستي هاي برنامه ريزي شهري و مسكن و در نتيجه ناكارآمدي بازار رسمي زمين و مسكن رخ داده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.