بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تصويري از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ي 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدداود آقايي دكترا , ساير آثار   فرهنگ ارشاد دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: استان خوزستان در دهه ي 1365-1375 از نظر مطالعه جابه جايي جمعيت و در مقايسه با ساير استانهاي كشور،جايگاه شايان توجهي داشته است.شكل غالب مهاجرت در كشورهاي جهان سوم ،مهاجرت روستاييان به شهرهاست كه بيش تر از طبق الگوي ((مهاجرت مرحله اي)) صورت مي گيرد و نخست از روستا به نزديك ترين شهر شروع شده و مهاجر پس از تطابق با شرايط كار و زندگي در شهر و پس از گذشت سه تا چهار سال (كمتر يا بيشتر) راهي شهرهاي بزرگترمي شود كه در آن جا فرصت شغلي بهتر و احتمال درآمد بيش تر فراهم است.اما در دهه مذكور استان خوزستان الگوي ديگري از مهاجرت را نشان مي دهد كه گر چه مقطعي بوده،اما در روندهاي توسعه ي استان تاثير قابل مطالعه داشته است.و آن الگوي ((مهاجرت بازگشتي)) افرادي است كه در اوايل دهه ي 1370 در اثر جنگ عراق عليه ايران از اقامتگاه قبلي- يا اصلي - خود بازگشته اند.هدف عمده ي اين مقاله ضمن توجه به الگوي كلاسيك مهاجرتمرحله اي،توجه بيشتر به الگوي مهاجرت بازگشتي است كه در كشورهاي جهان سوم چندان عموميت نداشته،ولي در زندگي اجتماعي و اقتصادي شرايط كنوني خوزستان موثر بوده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.