بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگرش جوانان به حرفه و صنعت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ابراهيم فيوضات , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: جوانان در گذشته در حوزه ي حرفه و فن با انتقال فكر و پيشه آموزش مي ديدند.حوزه ي مذكور متاثر از نظام استاد- شاگردي بود.جوانان در اين عرصه ي زندگي پختگي را تجربه مي كردند.زندگي خانوادگي ،كاري و تفريح ازيك وحدت نسبي برخوردار بود.خانواده به چنيننظام و فرايندي اميدوار بود. با اين كه متعاقب انقلاب صنعتي در غرب نظام استاد شاگردي متحول شد و آموزش در طوليك عمر به مرحله اي كوتاه مدت تغيير يافت ولي در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران بين تحول ماشيني،صنعت پيشه وري و نظام آموزشي آن ارتباط منطقي به وجود نيامد و اين ناهمخواني باعث سردرگمي و عدم اعتماد خانواده ها به حرفه و فن شد.تقديرگرايي و عدم توجه به عقلانيت نگرش خانواده ها و جوانان را درباره ي كار و حرفه بيشتر با ابهام مواجه ساخت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.