بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سوئ مصرف مواد:اكستازي ماده تفريحي جديد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي فيض زاده كارشناسي پزشك عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 135 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: اكستازي يكي از جديدترين داروهاي هم خانواده أمفتالين ها داراي أثار تحريك كننده مانند ساير أمفتامين ها و روان گردان ها مانند LSDاست.در ايران مطالعه ساخت يافته و دانشگاهي در مورد اين دارو مصرف أن انجام نشده است.مصرف اين ماده به صورت گسترده ازدهه 90 ميلادي در كشورهاي غربي أغاز شد.در مطالعات انجام شده در سان فرانسيسكو و استراليا با روش نمونه گيري گلوله برفي (snowballing ) ديده شد كه اين ماده توسط جوانان فعال مصرف مي شود و همان گونه كه باور عمومي جامعه اعتقاد دارد،نماد تفريح،فراغتو كلاس مي باشد.همه گير شناسي مصرف اين ماده در پژوهشي در نروژ(1996) نشان مي دهدكه مصرف اين ماده طي يك سال با 3 درصد شيوع پس از كانابيس،با 12/9 درصد شايع ترين ماده بوده است.اكثريت مصرف كنندگان،اين ماده را پس از مصرف كانابيس شروع كرده بودندو مصرف أن با علاقه به انواع خاصي از موسيقي نيز ارتباط داشت.مصرف اين ماده در تمامجهان و در ايران سير صعودي دارد و امروزه در بسياري از مهماني هاي جوانان در ايرانمورد استفاده قرار مي گيرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.