بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليلي بر اعتبارات امور اجتماعي و بخش بهزيستي و تامين اجتماعي طي دو دهه اخير(81-1358)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر حق جو كارشناسي ارشد اقتصاد نظري , ساير آثار  

شماره صفحه: 81 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: اين مقاله به بررسي روند اعتبارات امور اجتماعي و همچنين بخش بهزيستي و تامين اجتماعي در دهه اخير پرداخته و تاثير أن را بر ((رفاه ملي)) مورد ارزيابي داده است.نويسنده با بررسي اعتبار امور اجتماعي و مقايسه أن با ساير امور نشان مي دهد كه روند اعتبارات امور اجتماعي طي سالهاي بعد از انقلاب رشد قابل توجهي هم از حيث سهم و هم ازنظر مقدار داشته است.در ادامه بحث،نويسنده سهم اعتبارات امور اجتماعي از توليد ناخالص داخلي را بررسي كرده و پس از أن با توجه به اين كه بخش بهزيستي و تامين اجتماعيتنها بخشي از امور اجتماعي را تشكيل مي دهد روند اعتبارات اين بخش را تحليل كرده است.نويسنده در پايان نتيجه گرفته كه به رغم رشد فزاينده اعتبارات در شرايط كنوني سرانه اعتبار بهزيستي و تامين اجتماعي هر فرد ايراني از 4 دلار فراتر نرفته كه پاسخگوينياز شهروندان ايراني به خدمات اجتماعي و بهزيستي نخواهد بود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.