بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فرايند پژوهش و تدوين پيش نويس ماده واحد نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهرام پناهي دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 63 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: پژوهش مورد بحث در اين مقاله در ارتباط با نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي طي مدت 11 ماه در شوراي پژوهشي موسسه عالي تامين اجتماعي شكل گرفت.رئوس مطالب مهم پژوهش مذكور كه در مقاله توضيح داده شده عبارتند از: 1.اهميت تامين اجتماعي و ارتباط مستقيم أن با رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي،كرامت انساني و سرافرازي ملي2.مباني و فرصت هاي مختلف در نگرش به نظام رفاه و تامين اجتماعي3.تصوير وضع موجود نظام تامين احتماعي در ايران 4.تامين اجتماعي در سازمانهاي بينالمللي چند كشور منتخب جهان5.تامين اجتماعي و چشم انداز اجتماعي و اقتصادي أن در ايران6. انتخاب ديدگاه،مباني و فروض مناسب براي ايران و تصوير وضع مطلوب .حاصل پژوهشمورد بحث به تدوين پيش نويس ماده واحده نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي توسط موسسهعالي پژوهش و تامين اجتماعي انجاميد كه در اين مقاله ديدگاه ها پيرامون أن ارائه شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.