بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): احمد صفدري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: كمبود هر شخص را نسبت به هر چيز فقر مي نامند حال چه مادي و چه معنوي عوامل ايجاد فقر عبارتند از سياستهاي استعماري ، عدم برنامه صحيح اقتصادي و اجتماعي، ازدياد جمعيت عدم تبليغات صحيح جهت آگاهي مردم ، وجود عوامل طبيعي چنانچه جامعه اي دچار ضعف اقتصادي باشد خواه نا خواه وابسته مي شود و سپس فقر عوارض آن را در اين جامعه مشاهده مي گردد. در اسلام جهت كنترل درآمد و حل مشكل فقر پيشنهاد شده كه با دريافت زكات، خمس، ماليات و سفارش مردن به انفاق مي توان در جهت كمك به محرومين ياري نمود. بري تشويق به انفاق آيات متعددي مي باشد و اينها همه براي اين است كه پيشنهادي انحرافي و انگيزه هاي حرص و آز و حسد و خودخواهي و طول امل را كه مانع از انفاق است ازميان ببرد و جامعه اي ب اساس پيوندهاي اجتماعي و عاطفي و تعاون عميق بسازد. بطوريكه براي انفاق شرايطي هم منظور شده بدين ترتيب كه : 1- از بهترين قسمت مال انتخاب شود نه از اموال كم ارزش 2- از اموالي كه مورد نياز انسان است باشد. 3- به كساني انفاق شود كه سخت نيازمندند 4- انفاق مكتوم باشد 5- هرگز منت و آزاري با آن همراه نباشد 6- انفاق باي توام با اخلاص باشد 7- آنچه را انفاق مي كنيد كوچك و كم اهمين بشمرد. 8- از اموالي باشد كه به آن دل بسته ايد و مورد علاقه شما است. 9- هرگز خود را مالك حقيقي تصور نكيند 10- قبل از هر چيز بايد انفاق از مال حلال باشد در خطبه هاي حضرت امير المومنين (ع) ميخوانيم كه به فقرا سفارش ميفرمايند بر اغنياء رشك نبريد و نيز اغنياء را دستور ميدهد كه با فقرا از روي لطف و مهرباي رفتار نموده از صله رحم و نيكي و احسان در حق خويشان دريغ ندارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.