بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مباني اختلافي در طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد مدني(قهفرخي) كارشناسي ارشد روانشناسي پژوهشگر , ساير آثار  

شماره صفحه: 45 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه كه در فرودين سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلاميرسيد،دولت را موظف كرد طي حداكثر شش ماه طرح نظام تامين اجتماعي را تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.پس از نزديك به دو سال و نيم از تاريخ تصويب برنامه سوم،بالاخره دولت رايحه اي را در مرداد ماه سال جاري (1381) به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.نزديك به دو سال تاخير دولت در انجام تكاليف برنامه سوم نشان دهنده اختلافات جدي ودر نظرات دستگاه هاي مرتبط با بخش بهزيستي و تامين اجتماعي از يك سو وكارشناسان و صاحبنظران مسائل رفاه و تامين اجتماعي از سوي ديگر در زمينه نظام جامعاست .قانون اساسي ،قانون برنامه سوم توسعه،وضعيت موجود بخش بهزيستي و تامين اجتماعي و مكاتب نظري در زمينه رفاه و تامين اجتماعي منابعي هستند كه در تدوين نظام جامعبايد مورد بررسي قرار گرفته و مبناي طراحي اين نظام باشند.مقاله حاضر به بررسي ديدگاه هاي متفاوت صاحب نظران در مورد هر يك از منابع فوق و نقش أن در طراحي نظام جامعمي پردازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.