بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شهروندي و رفاه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه شياني استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 9 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: در ادبيات معاصر جامعه شناختي،بسياري از مسائل اجتماعي از منظر نظريه هاي شهروندي مورد بررسي قرار مي گيرند.اين مقاله ضمن مرور بر تاريخي بر ايده شهروندي در تلاش استتا با كاربرد تعاريف و نظريه هاي جامعه شناسان شهروندي به درك و تحصيل رفاه اجتماعي بپردازند.براي اين منظور به تعاريف شهروندي در رويكردهاي فردگرايي_ليبرال و جمهوريخواهي-مدني و نظريه هاي مارشال،ماركس،گيدنز و ترنر پرداخته شده است. نتايج بررسي نگرش هاي مختلف نسبت به شهروندي نشانگر ارتباط متقابل ميان شهروندي ورفاه اجتماعي است.برخي از رويكردها و رفاه را از مولفه هاي شهروندي دانسته و با عنوان حقوق آن را مطرح كرده و برخي نيز به وجود منابع و امكانات مختلف در قالب رفاه جهت تحقق شهروندي اشاره كرده اند.بنابراين در چارچوب شهروندي به طور مستقيم مي توان به تامين رفاه افراد و گروه هاي اجتماعي پرداخت و به طور غير مستقيم نيز با تامين رفاه در ابعاد مختلف ،زمينه را براي تحقق شهروندي فراهم ساخت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.