بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود،عزت نفس،اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهرستان اهواز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عبدالكاظم نيستي , ساير آثار   منيجه شهني ييلاق دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره3ش 1و2 

نشريه داخلي: مجله علوم تربيتي و روانشناسي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: آموزش ابراز وجود,عزت نفس,بهداشت رواني,اضطراب اجتماعي,ابراز وجود 

چكيده: در اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ،عزت نفس،بهداشت روانيو اضطراب اجتماعي در دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي سال اول دبيرستان پرداخته شدهاست.جامعه آماري دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي سال اول دبيرستانهاي اهواز مي باشند.از بين 400 نفر نمونه اوليه 90 دانش آموز مضطرب اجتماعي انتخاب و به طور تصادفي بهسه گروه آزمايشي،دارونما و گواه گمارده شدند.ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از:مقياس خودگزارشي مداد-كاغذي ابراز وجود براي نوجوانان،مقياس عزت نفس كوپراسميت ،مقياساضطراب اجتماعي و فهرست تجديد نظر شده علايم رواني (SCL90-R) .طرح پژوهشي طرح پيش ازمون-پس آزمون با دو گروه كنترل مي باشد.نتايج تحليل فرضيه ها با استفاده از روش آماري تحليل واريانس نشان داد كه آموزش ابراز وجود باعث افزايش ابراز وجود،عزت نفس وبهداشت رواني و كاهش اضطراب اجتماعي مي شود.اين تاثير فقط در گروه آزمايشي مشاهده شد و دو گروه ديگر تفاوت معني داري در پيش آزمون و پس آزمون نداشتند.نتايج اين پژوهش موثر بودن آموزش ابراز وجود را در افزايش جسارت ورزي،عزت نفس بهداشت رواني و كاهش اضطراب اجتماعي نشان مي دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.