بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به وضعيت بازار مواد مخدر در ايران و ساير كشورها(2001-2000 م)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا جزايري استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني و روانكاو , ساير آثار  

شماره صفحه: 271 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: امروزه تجارت مواد مخدر و سو’ استفاده از آن يكي از اساسي ترين چالشهاي سياسي ،اقتصادي ،بهداشتي ،فرهنگي، خانوادگي و... در همه جوامع مي باشد.عليرغم همه پيشرفتهاي تكنولوژيكي و فرهنگي ظاهراً علاقه توليد كنندگان،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان در سطوح مختلف سني ،اجتماعي و فرهنگي به مواد مخدر نسبتاً زياد است. رفع اين معضل پيچيده چند وجهي و عميق اجتماعي به آساني امكان پذير نمي باشد.آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه عليرغم تمامي فعاليت هاي آگاهسازي،پيشگيري، درمان و توانبخشي،گستره استفاده از مواد رو به افزايش است.در حدي كه امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعيبسياري از كشورهاي جهان را به خطر انداخته است.گزارش هاي جهاني در مورد بازار سو’مصرف مواد، حكايت از آن دارد كه يك راه حل مطلوب و ايده آل كه بتوان آن را به عنواننسخه براي همگان به كاربرد، وجود ندارد.اما مهم آن است كه اطلاعات روزآمد و در دسترس متخصصان و برنامه ريزان در سطوح منطقه اي و بين المللي قرار گيرد تا بتوان در برنامه ريزي هاي صحيح و اصولي از آنها استفاده نمود. مقاله حاضر برسي در گزارش جهاني بازار مواد مخدر از ديدگاههاي مختلف اقتصادي،نظامي،بازار مصرف و ... مي باشد كه به وسيله دفتر كنترل مواد مخدر سازمان ملل تهيه گرديده است و جهت همكاري هاي بين المللي در اختيار دست انداركاران قرار داده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.