بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روسپيگري :قوانين، واقعيت ها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حمزه زينالي دكترا حقوق كيفري و جرم شناسي , ساير آثار   جك موريس , ساير آثار  

شماره صفحه: 253 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: سياست كشورها در زمينه روسپيگري،لزوماً بر رويه هاي عملي مسئولان رسمي در مورد اينپديده اجتماعي ،تاثير مستقيم نمي گذارد.در واقع هميشه بين فعاليت دستگاههاي اجرايي(به منظور برخورد و كنترل روسپيان) و ضوابط و قوانين جاري در اني زمينه كم و بيش شكاف بوده است.در اين مقاله نويسنده با مروري بر سياست هاي قانوني و رويه هاي عملي 14كشور جهان، تلاش كرده تا وجوه اشتراك و افتراق قوانين و همچنين اقدامات عملي آنهارا روشن كند.پيش گفتار مترجم مقاله نيز به برخي ويژگيهاي قوانين حقوقي در زمينه روسپيگري در ايران اشاره دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.