بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روسپيگري ،خشونت و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار   مليسا فارلي , ساير آثار   آيسين آيواران , ساير آثار   ماراب كروميرو , ساير آثار   آفوك سزينگ , ساير آثار  

شماره صفحه: 239 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: هدف از اين مقاله اشاره به مقولاتي است كه از ماهيت روسپيگري نشات مي گيرد.مهمترينسوال مورد بحث اين است كه آيا روسپيگري صرفاً يك شغل است و يا تجاوز و تعدي به حقوقبشر محسوب مي شود؟ از ديدگاه مولفان مقاله ،روسپيگري يك عمل خشن و وحشيانه نسبت به زنان است.اين عملماهيتاً موجب صدمه و آسيب به فردي مي شود كه روسپي قلمداد شده است.طي مصاحبه با 475روسپي(زن ،مرد، و وارونگي خواه Transgendered) در پنج كشور (آفريقاي جنوبي ،ايالات متحده امريكا،تركيه،تايلند،زامبيا) و ارائه پرسشنامه اي حاوي دو سري پرسش در موردوجود سابقه كنوني يا قبلي خشونت فيزيكي و جنسي و امكانات لازم براي ترك روسپيگري،علائم و نشانگان اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) در اين افراد بررسي و ارزيابيگشت. يافته ها،خشونت قابل ملاحظه اي در زندگي تمام افرادي كه در حال حاضر قبلاً روسپيگري مي كردند،نشان دادند.در هر پنج كشور، 73درصد حملات فيزيكي ،62 درصد تجاوز به عنفو 67 درصد ملاكهاي تشخيص PTSD را در طي روسپيگري تجربه كرده بودند.وبه طور متوسط 92درصد مايل به ترك عمل روسپيگري بودند.اين مطالعه مسئله نژادي و محل روسپيگري (خيابان ،روسپي خانه،مراكز تلفني،...)را در نظر گرفته بود و عليرغم محدوديت در انتخاب نمونه،يافته ها حاكي از آن بود كه صدمات روسپيگري وابسته به فرهنگ (Culture-bound) نيست و به همين دليل عمل روسپيگري به عنوان يك عمل خشونت بار و تعدي به حقوق بشر موردبحث قرار گرفت.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.